Образци на документи

Приложения по колективни преговори и договаряне:

 1. Искане на Синдикална/и/ организация/и/ за предоставяне от Работодателя на информация за нуждите на колективните преговори (примерен образец)
 2. Покана от Синдикална/и/ организация/и/ до Работодателя за започване и водене на колективни преговори за сключване на КТД в предприятие (примерен образец)
 3. Уведомление на Работодателя до Синдикална/и/ организация/и/ за започване и водене на колективни преговори за сключване на КТД (примерен образец)
 4. Искане от Работодателя до Синдикална/и/ организация/и/ за предоставяне на информация за действителния брой на членовете и (примерен образец)
 5. Протокол от заседание на страните по колективни преговори за сключване на колективен трудов договор (примерен образец
 6. Заявление от Синдикална/и/ организация/и/ до Дирекция “Областна инспекция по труда” за вписване на колективен трудов договор (примерен образец)
 7. Заявление от работник или служител за присъединяване към КТД (примерен образец)
 8. Предложение на Синдикална/и/ организация/и/ до Работодателя за започване и водене на колективни преговори за изменение на КТД  (примерен образец)
 9. Уведомление от Работодателя до Синдикална/и/ организация/и/ за започване и водене на колективни преговори за изменение на КТД (примерен образец)
 10. Допълнително споразумение към колективен трудов договор в предприятие (примерен образец)
 11. Заявление от Синдикална организация до Дирекция “Областна инспекция по труда” за вписване на Допълнително споразумение/анекс към КТД (примерен образец)

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.