В очакване на още по-добър КТД в Аурубис – Пирдоп

По маршрута на Националната кампания на КНСБ „Правата на всеки са права на всички” на 12 септември лидерът на КНСБ Пламен Димитров, придружен от вицепрезидента на Конфедерацията д-р Иван Кокалов, председателя на СФ „Металици” Васил Яначков и изпълнителния секретар по колективното трудово договаряне Николай Недев, посети медодобивния завод в гр. Пирдоп „Аурубис България” АД.

Подписаният на 01.11.2009 г. Колективен труов договор, със срок на действие 2 години, изтича на 30 октомври и затова екипът от Конфедерацията се срещна със синдикалния актив и мениджмънта на предприятието, за да обсъдят проблемните точки и исканията на работниците и служителите, свързани с предстоящото подписване на нов КТД, процедурата за което вече е стартирала. В предприятието работят 795 души, от които 424 са членове на КНСБ с председател Димитър Диков. Присъединилите се към досегашния КТД работници и служители са 274.

Заводът за производство на мед и сярна киселина, с изпълнителен директор Никола Треан, е собственост на германската компания „Аурубис”, която притежава и ръководи предприятия не само, в Европа, но и в САЩ. С обем на продажбите около 2 559 млн. лв. през 2008 г. „Аурубис България” АД е петата по този показател компания в страната и се нарежда на  138-мо място в Централна Европа. За изминалата година заводът е произвел за страната и международните пазари над 220 хил. тона мед.
В действащият КТД, са определени допълнителни индивидуални стимули, които предствляват фиксирана сума. Съществуват клаузи за автоматично повишение на трудовото възнаграждение при 4 процента повишена инфлация.  Работодателят има право да намали или отнеме тази фиксирана сума на лица, нарушили трудовата и технологична дисциплина за срок до 6 месеца. КТД гарантира заплащане за всеки отработен нощен час в размер на 1,20 лв. За времето, през което работникът или служителят е на разположение на работодателя, извън територията на дружеството, се заплаща фиксирана сума от 70 лв. на дежурство в месеца. За работа в затворен съд се определят допълнителни възнаграждения според спецификата на труда, описани в КТД. Работодателят, по своя преценка, отпуска финансови стимули при изпълнение на допълнителна работа или значителен принос на работник и служител към производствения процес.
Работното време за работещите на смени се изчислява сумирано на четиримесечие, като се дава опция и за гъвкаво такова. Размерът на основния платен годишен отпуск варира между 21 и 24 работни дни, в зависимост от трудовия стаж, като синдикатите са извоювали и допълнителен -  до 8 дни за година, съгласно наредбата за работа във вредни и специфични условия на труд.
Работодателят се е ангажирал да осигурява на работниците и служителите транспорт от населените места до завода и обратно, а в случайте, когато такъв няма, да покрива разходите за личен превоз. Ръководството на предпиятието се е съгласило да отделя по 40 000 лв. годишно за стимулиране на детския творчески труд. То изплаща процент от таксите за заведения за отглеждане на децата на работещите. На майки и самотни родители с две и повече деца до 18-годишна възраст, се позволява да ползват 2 дни допълнителен платен годишен отпуск. Предвидени са допълнителни суми, всяка от които в размер на 300 лв., за „пълноценен отдих и почивка” и Коледа. Работодателят осигурява купони за безплатна храна на стойност 5 лв. на ден също по наредбата за за работа в специфични и вредни условия на труд, а работниците и служителите, които не са обхванати от тази наредба получават  безплатната храна за 3,50 лв. на ден.
Работодателят поема ангажимента да финансира Фонда за здравно подпомагане със сума в размер на 20 хил. лв. По искане на синдикатите работодателят осигурява допълнителни замервания от Службата по трудова медицина на  параметрите на работната среда. Той се е ангажирал да обезпечава финансово мероприятията и обучението на Комитета по условия на труд (КУТ). Негов ангажимент по КТД е и да осигури полагащите се лични предпазни средства, работно и специално облекло, обувки, бельо, миещи препарати и др. Той организира и провеждането на  профилактични прегледи, а също така и организира и финансира  скринингово изследване на млечна жлеза, остеоденситометрия на работничките и служителките във фирмата, както и  ежедневно осигурява профилактични средства  и тонизиращи напитки. Работодателят осигурява за сметка на фирмата първично доболнично медицинско обслужване, стоматологична помощ, физиотерапевтично обслужване на територията на дружеството. Той, също така, обезпечава финансово спортните мероприятия, организирани от синдикатите.
Въпреки строгоустановеният ред за носене на предпазно облекло и специфична екипировка за различните производствени линии, разбираме, че  през изминалата година е имало пет трудови злополуки, като три от тях е можело да бъдат предотвратени. Точно до административнативната сграда на входа на „Аурубис – България” АД се намира медицинският център на предприятието, където денонощно  дежурят две линейки. Екипът на КНСБ е посрещнат от председателя на синдикалната организация в „Аурубис” Димитър Диков, облечен в работен гащеризон. След като членовете на Конфедерацията се запознаха с правилника за безопасност, са екипирани също с нужното облекло, каски, предпазни очила, маска за дишане и обувки с метално бомбе, и се отправят към цеховете. Въпреки добре поддържаните зелени площи и чистите асфалтирани пътища около халетата, в част от помещенията е запрашено заради спецификата на работата. Рботещите в тези цехове обаче са снабдени с видимо скоро модернизирани бани и съблекални. Пред входа на всяко отделно помещение има табела, указваща задължителната предпазна екипировка. Разбираме, че зданията, където има риск от опрашаване и напръскване с киселина или течен метал дейности, са снабдени и със специални душове за незабавно реагиране.
Влизането в командните зали, лабораториите, столовата и др. е разрешено само след поставянето на наилонови протектори (калцуни) върху обувките, с цел да се ограничи запрашаването на помещенията. Тъй като дейността на предприятието е денонощна, там работниците и служителите са разпрделени в пет смени на 8-часов работен ден. Те обясниха, че  проблем при тях е недобре функциониращата система за отчитане на отработените часове по време на отпуските.
След събраните впечатления в „Аурубис България” АД, лидерът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентът д-р Иван Кокалов, председателят на СФ „Металици” Васил Яначков, председателят на синдикалната организация в завода Димитър Диков, и регионалният координатор на КНСБ Цеца Радева се срещнаха с ръководството на предприятието в лицето на изпълнителния директор Никола Треан и генералния секретар Георги Николов. Експертът на Конфедерацията сподели добрите си впечатления от адекватните инвестиции на мениджмънта в подобряване условията на труд и иновирането и модернизацията на съоръжения и технологии. На фона на добрия социален диалог, какъвто съществува между синдикатите и ръководството на завода, се посочиха и някои проблеми на безопасните и здравословни условия на труд във връзка  с рисковото естество на работата.
Ръководството на „Аурубис” сподели, че от 45 млн. евро инвестиция в предприятието, предвидена до 2017 г. - 25 млн. евро се отделят за изпълнението на екологични проекти в завода. Никола Треан очерта двата основни проблема, които стоят пред производството – затрудненото транспортиране на суровината до цеховете за обработка и високата цена на на огромно количество електричество, необходимо за производствения процес. Тъй като едва 30% от суровината, нужна на завода, се добива в България, а останалите 70% са внос, складирането и транспортирането й от  пристанищата до Подбалкана е сложна и скъпа процедура, която се нуждае от алтернатива.
Ръководството на КНСБ се срещна и с представители на синдикалния актив в предприятието. Бяха дискутирани вариантите за увеличение на основната заплата, по-точни измерители за определяне на допълнителните трудови и премиалните възнаграждения, възможности за повишаване на безопасността по време на работа, както и взимане на по-адекватни мерки относно определянето на платения годишен отпуск, съобразно специфичните условия на труда. Договореностите на браншово равнище, относно трудовите и осигурителни отношения, които са по-благоприятни от тези в насточщия и бъдещия КТД в Аурубис, влизат в сила като част от него без да се водят нови преговори.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.