Договори и Споразумения

MОТ: Национален преглед за България по Глобалния пакт за работни места

През март 2011 г. МОТ публикува Национален преглед за България по Глобалния пакт за работни места, чиято цел е да подпомогне правителството, синдикатите и работодателските организации да формулират взаимно приемливи национални политики за излизане от кризата, тъй като България е една от страните, изразили желание да прилагат Глобалния пакт за работни места.

Прочети още: MОТ: Национален преглед за България по Глобалния пакт за работни места

Нова публикация на Европейската комисия „Индустриалните отношения в Европа 2010”

Резюме на доклада
В началото на март 2011г. Еврейската комисия публикува доклада си „Индустриалните отношения в Европа 2010”, който беше представен на конференция на 17-18 март. Това е шестият пореден доклад, който Комисията издава всеки две години. 

Прочети още: Нова публикация на Европейската комисия „Индустриалните отношения в Европа 2010”

Синдикати от Испания, Полша, Литва и България заедно в защита на работещите в транснационални компании от хранително-вкусовата промишленост

Представители на синдикатите от хранително-вкусовата промишленост на Испания, Полша, Литва и България ще обменят опит относно действията за защита правата на работещите при закриване, преместване и съкращаване на производството на транснационални компании /ТНК/. Това е темата на международна публична двудневна конференция, организирана от Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост /ФНСОХП/-КНСБ с председател Славчо Петров. Конференцията ще се проведе от 9 до 10.09.2010 г. в гр. София, хотел „Дедеман” („Принцес”) в зала „Европа” 1. Официалното откриване на конференцията е на 9. септември в 9.00 ч.

Прочети още: Синдикати от Испания, Полша, Литва и България заедно в защита на работещите в транснационални...

Европейски директиви

ДИРЕКТИВА 2000/78/ЕО НА СЪВЕТА за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА (86/613/ЕИО) за прилагане принципа на равното третиране на мъжете и жените, които извършващи дейности в качеството на самостоятелно заети лица, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила на амостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА (89/391/ЕИО) за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА (91/533/ЕИО) относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение

ДИРЕКТИВА 1999/70/ЕО НА СЪВЕТА относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP)

ДИРЕКТИВА 2003/88/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно някои аспекти на организацията на работното време

ДИРЕКТИВА 2009/38/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (преработена) (текст от значение за ЕИП)

ДИРЕКТИВА 2008/94/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (кодифицирана версия) (текст от значение за ЕИП)

ДИРЕКТИВА 2002/14/EO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност

ДИРЕКТИВА 2001/23/ЕО НА СЪВЕТА относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности

ДИРЕКТИВА 98/59/ЕО НА СЪВЕТА за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на колективните уволнения

ДИРЕКТИВА 96/34/ЕО НА СЪВЕТА относно рамковото споразумение за родителския отпуск, сключено между Съюза на конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП)

ДИРЕКТИВА 98/49/ЕО НА СЪВЕТА за запазване на правото на допълнителна пенсия на заети лица и самостоятелно заети лица, движещи се в границите на Общността

Източник EUR-Lex.europa.eu

 

Рамково споразумение за насилието и тормоза на работното място

Взаимното зачитане на достойнството на другите на всички нива на работното място е една от основните характеристики за успешна организация. Затова насилието и тормозът са неприемливи. BUSINESS EUROPE, UEAPME, CEEP и ЕКП (и Комитетът за връзка EUROCADRES/ЕКП) ги осъждат във всичките им форми. Те смятат, че е в общ интерес на работодателите и на работниците да се борят с тях, тъй като те могат да доведат до сериозни икономически и социални последици.

Изтегли PDF

 

Автономното рамково споразумение за работа от разстояние

Начало на преговорите: октомври 2001 г.
Постигане на Споразумение: май 2002 г.
Официално подписване: 16 юли 2002 г.
Първото Автономно рамково споразумение за осъществяване от социалните партньори на национално равнище

Определение (член 2)
Форма на организация на труд
Използване на информационни технологии
Трудов договор / трудови отношения
Извършва се регулярно
Извън офиса, но може да се извършва и в офисите на работодателя

Изтегли PDF

Рамково споразумение за стреса на работното място

Стресът на работното място е идентифициран като проблем на международно, европейско и национално ниво от страна и на работниците, и на работодателите.
След като са идентифицирали нуждата от специфични съвместни действия по този въпрос и изпреварвайки консултирането от страна на Комисията по стреса, Европейските социални партньори включват този проблем в работната програма по социален диалог за 2003 – 2005 г.

Изтегли PDF

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.