Договори и Споразумения

Рамково споразумение за насилието и тормоза на работното място

Взаимното зачитане на достойнството на другите на всички нива на работното място е една от основните характеристики за успешна организация. Затова насилието и тормозът са неприемливи. BUSINESS EUROPE, UEAPME, CEEP и ЕКП (и Комитетът за връзка EUROCADRES/ЕКП) ги осъждат във всичките им форми. Те смятат, че е в общ интерес на работодателите и на работниците да се борят с тях, тъй като те могат да доведат до сериозни икономически и социални последици.

Изтегли PDF

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.