Европейски опит

ПОЛИТИКАТА ПО ЗАПЛАЩАНЕТО НА СИНДИКАТИТЕ В ЕВРОПА

- ПОЛИТИКАТА ПО ЗАПЛАЩАНЕТО НА СИНДИКАТИТЕ В ЕВРОПА
- СПАД НА СРЕДНАТА ЗАПЛАТА В ИСПАНИЯ
- ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ОБСЪЖДА МИНИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ В ЕС

ПОЛИТИКА ПО ЗАПЛАЩАНЕТО НА СИНДИКАТИТЕ В ЕВРОПА
Единодушно е мнението, че от 80-те години на миналия век повечето европейски синдикати значително са загубили силата и влиянието си. Изправени пред високи равнища на безработица и нарастваща несигурност на работните места, синдикатите в повечето европейски страни претърпяха сериозен спад на членската си маса. Освен това позициите им отслабват и поради непрекъснатите неолиберални промени на трудовите разпоредби и системите за социална защита в Европа. В редица отношения синдикатите губят възможностите си за въздействие, осигурени им преди това юридически и институционално.
Слабостта на европейските синдикати се отрази и на политиката по заплащането. Принципът на солидарната политика по заплащането, възприет от синдикатите в следвоенния период, сега изживява криза и се оспорва в самата му същност. Следователно синдикатите се оказват все по-малко в състояние да изпълнят една съществена политико-икономическа мисия – да намалят с политически средства конкуренцията чрез работните заплати. Вече се е наложил неолибералният модел, при който водеща при определяне на политиката по заплащането е конкуренцията – този модел превръща разходите за труд в централен параметър на международната конкурентоспособност на производствените единици.

Кризата на солидарната политика по заплащането има значителни отражения както върху политиката на разпределение, така и в икономически план. Позицията на наемния труд в разпределението непрекъснато се влошава за сметка на притежателите на капитал и на имущество. Наблюдава се и значително нарастване на подоходното неравенство между различните категории наемни работници. По този начин политиката по заплащането все по-слабо изпълнява класическата функция за общо макроикономическо регулиране. Така през последните десетилетия политиката по заплащането не бе в състояние да следва и да поддържа по подходящ начин потребителското търсене на домакинствата, нито да овладява достатъчно ръста на цените спрямо дефлационни тенденции.

Изтегли целия документ като PDF

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.