Европейски опит

Обхват на колективното договаряне и процедури за разпростиране на колективните договори - Европейският опит

Планова разработка
Надежда Даскалова
Ангелина Николова

ВЪВЕДЕНИЕ
Обхватът на колективното договаряне и механизмите, чрез които договореностите в колективните договори се разпростират и върху други работници и работодатели, които не са членове на организациите, подисали КТД, са важен фактор, който оказва влияние върху практиките на договаряне на работните заплати и условията на труд. Познаването на тези практики е от голямо значение за българските индустриални отношения. Приетите промени в КТ, които включват условия за разпростиране на КТД, засега не действат. До сега няма нито един КТД, за който министърът на труда и социалната политика да е приложил това кодексно положение.
Материалът представя сравнително изследване на Европейската обсерватория за индустриални отношения за законодателната практика на разширяване на колективните трудови договори след 1990 г. в 20 европейски страни – 15-те членки на ЕС, Унгария, Норвегия, Полша, Словакия и Словения.

Обхватът и разпростирането са важен елемент на системите на колективно договаряне. Като понятия те са много близки. Според едно сравнително изследване степента, до която механизмите за разпростиране се използват в дадена страна е могъщ самостоятелен определящ фактор на равнището на обхват на колективното договарянел Обхватът се увеличава с увеличаването на използване на процедури за разпростиране. Това обаче до голяма степен зависи от същността на системата за договаряне.
Там, където преобладава договарянето на по-ниските равнища
(един работодател), обхватът на договарянето е по-нисък, отколкото в страните, където преоблада колективното договаряне на отраслово национално ниво (много работодатели) . Допълнително трябва да се отбележи, че обхватът и разпростирането на КТД имат значение и за други аспекти на договарянето. Така, по-високите равнища на обхват определят до голяма степен по-малките различия в заплащането .
Трябва също така да се отбележи, че разпростирането на КТД се отразява и върху членството в работодателски организации, тъй като тяхната плътност (членството) значително нараства с нарастването на разпростирането. Това се дължи на това, че разпростирането на КТД и за техните работници, създава стимул да се присъединят към дадената работодателска организация, тъй като така те ще участват и в самия процес на преговори и ще могат да оказват по-голямо влияние, тъй като така или иначе договореностите ще бъдат задължителни и за него.

Изтегли целия документ като PDF

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.