Публикации

Из словото на Генералния секретар на ЕКП Бернадет Сегол

 

Ясно е, че системата на Агенциите за временна работа предлага гъвкавост на заетостта, при това максимална за работодателите. Ясно е също така, че са възможни и злоупотреби, ако този сектор на пазара на труда не е добре регламентиран. Казвам го, защото вече в много европейски страни ни се налага да се справяме именно с такива злоупотреби и то значителни злоупотреби, които подронват правата на работещите, които подронват тяхната защита, включително и най-елементарните условия на труд, включително и безопасните условия на труд. В тази връзка Европейска конфедерация на профсъюзите (ЕКП) има своя гледна точка и тя е, че въвеждането на европейското законодателство в тази връзка трябва да бъде осъществено по един приемлив за страната –членка начин, отчитайки дългосрочната перспектива. Всичко трябва да е ясно, детайлно анализирано и прогресивно направено. Като Европейска конфедерация на профсъюзите ние считаме, че този вид временна заетост е нещо допълнително, което съществува на пазара на труда. Едно допълнение към него– нито повече, нито по-малко. Временната заетост, осигурена чрез Агенции за временна работа не създава нови работни места, а просто позволява в строго специфични случаи да бъдат интегрирани някои категории от населението на работа или те да бъдат подпомогнати при наемането към по-сигурно работно място. Това е една форма на заетост, която по никакъв начин не трябва да замества същинското двустранно трудово правоотношение, което съществува между работодател и работник.

Прочети още: Из словото на Генералния секретар на ЕКП Бернадет Сегол

Съвременната „цена” на колективното трудово договаряне

Съвременният глобализиращ се свят в неговите различни измерения, сред които се открояват разширяващите се свободи на движение, хиперконкурентен пазар, силни миграционни процеси, променящи социално-културния статус на работната сила и др., както и въздействието на световната финансово-икономическа криза, която по същество разби мита за благоденстващите държави, поставят развитието на колективното договаряне в качествено нова ситуация. Като се прибави и все по-често срещаното определяне на несигурността и неопределеността като ключови обществени проблеми, безспорно е, че бипартитното сътрудничество е изправено пред нови предизвикателства.

Прочети още: Съвременната „цена” на колективното трудово договаряне

Възможност в КТД за ползване до 2 часа почивка за лични неотложни нужди в рамките на работния ден?

Въпрос:
Ако договорим в КТД възможност за излизане в рамките на работния ден - примерно до 2 часа - за лични неотложни нужди, като какъв отпуск е законно да се отнема на работника и на служителя - платен или неплатен ?
И ако се случи някаква злощастна ситуация в рамките на тези два часа работникът на работа ли е или е в отпуск ? Има ли подобни практики в други предприятия.

Прочети още: Възможност в КТД за ползване до 2 часа почивка за лични неотложни нужди в рамките на работния ден?

Проблеми на прилагане на вътрешното законодателство по отношение на информиране и консултиране на работниците и служителите

На европейско ниво правото на информиране и консултиране е издигнато във фундаментално право на работниците и служителите. Четири директиви на Европейския съюз имат за цел да направят работниците и служителите граждани на Европа на работното им място чрез информиране, консултиране и участие в управлението на компаниите. Това са Директива 2002/14/ЕС, която създава общата рамка на системите за информиране и консултиране в Европейския съюз, Директива 94/45/ЕС за създаване на ЕРС, Директива 2001/86/ЕО, допълваща Устава на Европейското търговско. дружество по отношение на участието на работниците в неговото управление и Директива на Съвета на Европа 2003/72/ЕО, допълваща Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците. Директивите са транспонирани в българското законодателство, като първата е транспонирана чрез изменение и допълнение на Кодекса на труда (2006 г.), а останалите – чрез нов Закон за информиране и консултиране на работниците и служителите в многонационални предприятия, групи от предприятия и европейски дружества.

Настоящият коментар има за цел да установи състоянието на прилагането на законодателството за системите за информиране и консултиране в българските предприятия, да се очертаят проблемите по тяхното създаване и функциониране и на тази база да се предложат възможни решения за тяхното преодоляване.

         Обект на разработката е изпълнението на изискванията на Директива 2002/14/ЕС и Директива 94/45/ЕС.

Прочети още: Проблеми на прилагане на вътрешното законодателство по отношение на информиране и консултиране на...

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.