Новини

Подписан колективен трудов договор в Професионална Техническа Гимназия “Ичко Бойчев” гр. Благоевград

След подготовката на проект за КТД в гимназията и кратки преговори на 25.10.2010г. бе подписан колективен трудов договор в ПТГ “Ичко Бойчев” гр. Благоевград.

Екипите на двете страни сядаха на масата за преговори три пъти и след постигнати консесуси подписаха договора в училището. В гимназията има 16 синдикални членове, които ще се възползват от колективния трудов договор, както и присъединилите се по чл. 57, ал. 2 от КТ. В екипа за преговори на синдикалната организация участваха председателката на СО в ПТГ Ичко Бойчев” Антоанета Димова, Служител от непедагогическия персонал и експертът по КТД и права от РС на КНСБ гр. Благоевград Мария Михалкова.

 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.