Новини

Стартират преговори за подписване на КТД в един от най-големите заводи в гр. Карнобат

На 10 февруари 2012г. в гр. Карнобат стартираха  преговори от двата синдиката КНСБ и КТ „ Подкрепа“ и ръководството на „СЕ Борднетце - България" ЕООД по проект за подписване на колективен трудов договор .
„СЕ Борднетце - България" EOOД е чуждестранна компания - поддоставчик за автомобилната индустрия. Дейността на фирмата е свързана с производството на кабелни електрически инсталации за леки автомобили с марки Volkswagen, Audi и Skoda . Предприятието дава директно работа на над 1500 служители и на още 1000 при поддоставчиците си, а общата разгърната площ на производствените бази надминава 20 000 кв.м. Продукцията изцяло е предназначена за износ.


„Ще отстояваме до край позициите на членовете на синдикатите и каузите, намерили място в проекта за колективен трудов договор“- каза председателят на РС на КНСБ, гр.Бургас - Здравко Тошков.

Екипът за водене на преговори цели с подписването на КТД да се гарантират по- добри условия на труд, сързани с: трудова заетост, обучение, квалификация и преквалификация, работно време, почивки и отпуски, заплащане на труда, безопастност и здраве при работа, социално-битово и културно обслужване.
 

Изготвили статията:
Мая Милушева...................................................
/ експерт- юрист в РС на КНСБ, гр. Бургас/
Ивелина Вълчанова...........................................
/ експерт- юрист в РС на КНСБ, гр. Бургас/

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.