Новини

Сериозни нарушения на Колектвиния трудов договор във „Вратица” АД – Враца

Според председателя на СО на КНСБ към „Вратица” АД, гр Враца - Камелия Митева, са налице сериозни нарушения на Колективния трудов договор от страна на изпълнителния директор на предприятието Илия Кьосов. Нарушенията се изразяват в забавяне на месечните възнаграждения и отказ да се изплатят на работниците уговорените с колективния договор ваучери за храна

Според информационните портали „Вратица” АД е реализирало загуби към последното тримесечие от 2011 г. Общите приходи в края на периода са 173 хил. лв., което е със 77.60 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 44.18 % спрямо предходния период до 221 хил.лв. Нетните приходи от продажби в края на тримесечието са в размер на147 хил.лв. и представляват 8.49 % от общите приходи. Спрямо съответния период за 2010 година те намаляват с 97.25 %.
Собственият капитал на дружеството е 379 хил. лв. , като спрямо същия период на 2010г. е намалял с 56.03 %.

В следващите няколко седмици предстои изготвяне на проект за нов Колективен трудов договор в предприятието с помощта на РС Враца и Федерацията на независимите синдикати от леката промишленост, след което ще бъдат проведени преговори между работодателя и председателя на синдикалната организация.

 

Изготвил:
Наталия Найденова/експерт/

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.