Актуално

Изследване на представителността в банковия сектор в Европа

 

България: Представителност на синдикати и работодателски асоциации в банковия сектор

Банковият сектор в България е стабилен, както и нивото на заетост в сектора. Според данни на Националния статистически институт от 2008 г. броят на банковите офиси е 1483, но те принадлежат към не повече от 30 големи, средни и малки търговски банки. Броят на наетите в тях през 2008 г. е 43 006 човека, в т.ч. 12 451 мъже и 30 558 жени. Социалното партньорство и колективното договаряне са изцяло съсредоточени в компаниите. Синдикалната плътност е ниска, макар че в банките, където има синдикати, тя е средна до висока. Единствената национална асоциация на работодателите всъщност играе роля само на бизнес асоциация и не участва в двустранния диалог на отраслово/секторно ниво и в процеса на колективно договаряне. В няколко банки, където е съсредоточена работната сила, има колективни преговори само с един работодател.

Икономическа обосновка

Банковият сектор в България не беше засегнат толкова много от кризата. В края на Август 2010 г. той е стабилен  и нивото на основните индикатори не се е променило чувствително.

Последните данни за заетостта (за юни 2010 г.) се отнасят общо за финансовия и застрахователен сектор. През м. юни 2010 г. броят на заетите в споменатите сектори е 53 148. Средният брой на заетите във финансовия и застрахователен сектор за 2008 година е 53 211 човека (43 006 в банковия сектор), което означава, че няма значими промени вследствие на кризата. **

Средната месечна заплата в банковия и застрахователен сектор за м. юни 2010 г. е BGN 1422, което е над два пъти повече от средната заплата за страната - BGN 636. Нивото на средната месечна заплата дори се е увеличило, тъй като през 2008 г. то е било BGN 1250. ***

Социалното партньорство и колективното договаряне са концентрирани на ниво компания. В периода 2008-2010 г. не е имало значими сливания или поява на нови групи по интереси. Процесите не са имали никакво въздействие върху организациите на социалните партньори в сектора.

Развитие на заетостта

 

Таблица 1: Секторни характеристики

 

 

 

 

 

1996

2008

Брой компании в сектора

0

1 483

Източник на данните

 Моля опишете

 

 

1998

 

Общо заетост

0

43 006

Заетост мъже

0

12 451

Заетост жени

0

30 558

Дял на заетостта в сектора в %

0

 

Източник на данните за заетостта

www.nsi.bg

www.nsi.bg

 

 

 

Общо наети

0

43 006

Наети мъже

0

12 451

Наети жени

0

39 558

Дял на наетите в сектора в %

0

 

Коментар

Броят на самонаетите в сектора е пренебрежим. Затова приемаме, че броят на заетите и наетите е един и същ  

 

Забележка: Данните са за клонове/филиали/офиси на компаниите/банките. Общият брой на компаниите/банките е не повече от 32-35.

2. Синдикални и работодателски организации в сектора

Основните синдикати в сектора са:

1. Национален банков синдикат към КНСБ , обединяващ Работещите в "Банка - ДСК", работещите в УНИКРЕДИТ банк и "Банксервиз”. Националният банков синдикат е отворен за всички служители на банките. До 2009 г. негови членове са също така много служители на Хеброс Банк. След сливането на Уникредит Булбанк с Хеброс банк и Банка Биохим , синдикалната организация на Хеброс банк се присъедини към Независимия синдикат на служителите в Уникредит Булбанк, който не е член на нито една национална синдикална конфедерация. Същото се случи с членовете на синдикалната организация в Банка Биохим, която членуваше във Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации към КНСБ.  

2. Независим синдикат на служителите от Уникредит Булбанк , в който членуват работещите в същата банка.

3. Съюз на служителите и работниците в Обединена българска банка , в който членуват работещите в тази банка.

Последните два съюза набират членове от двете споменати банки. Те създават Федерация на синдикатите от финансовия сектор в България , но функциите на тази федерация са само консултативни и координиращи. И двата съюза не членуват в национални синдикални конфедерации.

В повечето от банките служителите не са организирани в синдикати, макар че имаше опити за това  в някои банки. Но всички тези опити завършиха с неуспех, тъй като служителите бяха принудени да разпуснат синдикалните си структури и в някои случаи дори бяха уволнени под претекст на други основания.

(ii) Има ли синдикати, които да са членове на секторни европейски федерации, като например UNI-Europe – Finance

Нито един от синдикатите не е член на европейска секторна конфедерация.

(iii) Има ли работодателски асоциации които да са страна в колективно договаряне на секторно ниво

Няма такива асоциации.

(iv) Има ли работодателски организации (бизнес асоциации) които да са членове на секторни европейски работодателски/бизнес асоциации, като напр. EBF – European Banking Federation, включително EBF’s BCESA - Banking Committee for European Social Affairs ; ESBG – European Savings Banks Group и EACB – European Association of Co-operative Banks

Има само една работодателска организация – Асоциация на банките в България (АББ) и тя не участва в процеса на колективно договаряне.

Данните за броя на служителите според Националния статистически институт се базират на 1483 банкови клона за 2008 г., повечето от които принадлежат към над 30 големи и средни банки, както и към няколко по-малки банки.

АББ има 24 пълноправни члена и 5 асоциирани. Сред членовете й има български, чуждестранни и многонационални банки. Съществуват също така няколко банки, които не са членове на Асоциацията. АББ не членува официално към никоя национална работодателска организация, но нейни представители участват в някои от комитетите на Българската търговско-промишлена палата.

АББ е член на EBF - Европейската банкова федерация.

 

2a Данни за синдикатите

Таблица: Синдикална фактологична справка 1

Национален банков синдикат към КНСБ

 

 

 

 

 

 

Членство в международни организации

не членува

Членство в европейски организации

не членува

Членство в национални организации

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)

Участие в колективни преговори в сектора

не

Вид членство

доброволно

Консултации по проблеми в сектора

да

 

Синдикална сфера по отношение на сектора

Congruence/Съответствие

Припокриване с други синдикати от сектора

да

Има припокриване със следните   синдикати от сектора                   

 

ITUE;UEWUBB                                           

 

 

2010

Общо "активни" синдикални членове (заети)

не е дадено

-

1 798

Общо синдикални членове (вкл. неработещи)

не е дадено

-

1 798

 

2010

"Активни" синдикални членове (заети)

n.g.

-

1 798

Общо синдикални членове в сектора  (вкл. незаети)

не е дадено

-

1 798

Членове жени като процент от общата членска маса

1

Източник на данните за членската маса

Est. Social Partner

 

Синдикална плътност – активни членове

не е дадено

-

4%

Плътност в сектора – активни членове

не е дадено

-

4%

Плътност в сферата – активни членове

не е дадено

-

4%

 

Синдикална плътност – общо членове

не е дадено

 

4%

Плътност в сектора – общо членове

не е дадено

 

4%

Плътност в сферата – общо членове

не е дадено

 

4%

 

 

 

 

Описание на сферата на синдиката

 

 

не е дадено

Представителство на други групи от сектора освен служители

не

 

Таблица: Синдикална фактологична справка 2

 

Независим синдикат на служителите от Уникредит Булбанк

(ITUE- Unicredit Bulbank)

 

 

 

 

Членство в международни организации

не членува

Членство в европейски организации

не членува

Членство в национални организации

Федерация на синдикатите от финансовия сектор в България

Участие в колективни преговори в сектора

не

Вид членство

доброволно

Консултации по въпроси свързани със сектора

да

 

Сфера на синдиката по отношение на сектора

регионална

Припокриване на сферата с тази на други синдикати от сектора

С Национален банков синдикат към КНСБ

 

 

2010

Общо "активни" синдикални членове (заети)

не е дадено

-

1 970

Общо синдикални членове (вкл. незаети)

не е дадено

-

1 970

 

2010

"Активни" синдикални членове в сектора (заети)

не е дадено

-

1 970

Общо синдикални членове в сектора (вкл незаети)

не е дадено

-

1 970

Членове жени като % от общия брой на членовете

n.g.

Източник на данните за членската маса в сектора

Est. Social Partner

 

Синдикална плътност – активни членове

не е дадено

-

49%

Плътност в сектора - активни членове

не е дадено

-

5%

Плътност в сферата - активни членове

не е дадено

-

49%

 

 

 

 

Синдикална плътност – общо членове

не е дадено

 

49%

Плътност в сектора - общо членове

не е дадено

 

5%

Плътност в сферата - общо членове

не е дадено

 

49%

Описание на сферата на синдиката по отношение на сектора

Една банка - Уникредит Булбанк

Представителство на други групи освен служители в сектора

не

 

Таблица: Синдикална фактологична справка 3

Съюз на служителите и работниците  в Обединена българска банка (UEWUBB)

 

 

 

 

 

 

Членство в международни организации

не членува

Членство в европейски организации

не членува

Членство в национални организации

Федерация на синдикатите от финансовия сектор в България

Участие в колективни преговори в сектора

не

Вид членство

доброволно

Консултации по проблеми в сектора

да

 

Сфера на синдиката по отношение на сектора

регионална

Припокриване на сферата с тази на други синдикати от сектора

С Национален банков синдикат към КНСБ

 

 

Моля изберете година

Общо "активни" синдикални членове (заети)

не е дадено

-

2 805

Общо синдикални членове (вкл. незаети)

не е дадено

-

2 805

 

Моля изберете година

"Активни" синдикални членове в сектора (заети)

не е дадено

-

2 805

Общо синдикални членове в сектора (вкл незаети)

не е дадено

-

2 805

Членове жени като % от общия брой на членовете

n.g.

Източник на данните за членската маса в сектора

Est. Social Partner

 

Синдикална плътност – активни членове

не е дадено

-

86%

Плътност в сектора - активни членове

не е дадено

-

7%

Плътност в сферата - активни членове

не е дадено

-

86%

 

 

 

 

Синдикална плътност – общо членове

не е дадено

 

86%

Плътност в сектора - общо членове

не е дадено

 

7%

Плътност в сферата - общо членове

не е дадено

 

86%

Описание на сферата на синдиката по отношение на сектора

Една банка – Обединена българска банка

Представителство на други групи от сектора освен служители

не

 

2b Данни за работодателските организации

Таблица: Работодателска организация – фактологична справка 1

Членството в асоциацията е както следва – 24 пълноправни и 5 асоциирани члена.

                                                                              Асоциация на българските банки (АББ)

 

 

 

 

 

 

 

Членство в международни организации

Не е дадено

Членство в европейски организации

Европейска банкова федерация

Членство в национални организации

Не членува

Участие в колективни преговори в сектора

не

Консултации по въпроси свързани със сектора

да

Вид членство

доброволно

 

 

 

 

Сфера на синдиката по отношение на сектора

Съответствие/congruence

 

 

Припокриване на сферата с други организации от сектора

Няма припокриване – работодателската  организация е само една

 

 

 

 

 

 

 

 

 

моля изберете година

Общ брой на организациите членки

не е дадено

 

 

Общ брой на наетите в организациите членки

не е дадено

 

 

 

моля изберете година

Общ брой на организациите членки в сектора

не е дадено

 

 

Общ брой на наетите в организациите членки от сектора

не е дадено

 

 

Източник на данните за членство

Est. Social Partner

 

 

 

 

Плътност в сферата  - компании

90%

 

 

Плътност в сектора - компании

висока: 76-90%

-

90%

Плътност в секторната сфера* - компании

висока: 76-90%

-

90%

(*Брой на синдикалните членове в сектора по отношение на броя на всички наети, които работят в сферата, в която действа синдиката)

 

 

 

Плътност в сферата - наети

висока: 76-90%

 

 

Плътност в сектора - наети

висока: 76-90%

 

 

Плътност в секторната сфера* – наети

(*Брой на синдикалните членове в сектора по отношение на броя на всички наети, които работят в сферата, в която действа синдиката)

висока: 76-90%

 

 

Описание на сферата на организацията по отношение на сектора

0

 

 

Представителство на отделни подгрупи предприятия

Всички предприятия

Заб.: Данните са за клоновете/филиалите/офисите на компаниите/банките.Общият брой на компаниите/банките не е повече от 32-35. Както беше споменато, броят на членовете на АББ е 24 пълноправни и 5 асоциирани члена, но няма точни данни за броя на клоновете/филиалите/офисите принадлежащи на членовете на АББ. Представителите на АББ отказаха да коментират повечето въпроси, тъй като посочиха, че нямат информация за отделните банки.

 

Таблица: Работодателска организация – фактологична справка 2

 

Заб: В България има само една работодателска организация в банковия сектор!

3. Връзки между организациите/асоциациите 3a Връзки между съюзите/синдикатите 3a.1 Моля изредете всички синдикати обхванати от това изследване, чиито сфери се припокриват

Национален банков синдикат към КНСБ (НБС-КНСБ), който обхваща служители на Банка - ДСК и „Банксервиз”. Той е отворен за всички служители от сектора като цяло. До 2008 г. работещите в някои клонове на Уникредит Булбанк бяха членове на НБС към КНСБ, но впоследствие те се присъединиха към Независимия синдикат на служителите в Уникредит Булбанк.

3a.2 Съществува ли съперничество и съревнование между синдикатите относно правото на сключване на колективни споразумения и консултации с тях по формулиране и осъществяване на социалната политика?

Твърде е трудно да се определи дали между синдикатите съществува съревнование или не. Всъщност, Националнияj банков синдикат към КНСБ няма контакти с другите съюзи, макар че Независимият синдикат на служителите от Уникредит Булбанк беше създаден основно от бивши членове и местни организации на Националния банков синдикат. Другите два синдиката – Независимия банков синдикат на служителите от Уникредит Булбанк и Съюза на служителите и работниците в Обединена българска банка създадоха Национална федерация. Между тях няма съперничество, тъй като те представляват служители на две различни големи банки. Колкото до формулирането и осъществяването на социалната политика по отношение на банковия сектор, рядко се правят консултации със синдикатите и те обикновено са чрез националните конфедерации. В банковия сектор няма преговори с „множество работодатели” /multi-employers bargaining/. В повечето от банките няма синдикати.

3a.3 Ако съществува съперничество, изключени ли са някои синдикати от упражняване на тези права? 3b Връзки между работодателските организации/асоциации 3b.1 Моля изредете всички работодателски асоциации обхванати от това изследване, чиито сфери се припокриват.

Няма асоциации, чиито сфери да се припокриват, тъй като съществува само една работодателска асоциация.

3b.2 Съществува ли съперничество и съревнование между работодателските асоциации относно правото на сключване на колективни споразумения и консултации с тях по формулиране и осъществяване на социалната политика?

Не, има само една работодателска асоциация.

3b.3 Ако да, изключени ли са някои работодателски асоциации от упражняване на тези права? 3b.4 Съществуват ли големи компании или работодателски организации, които отказват да признаят синдикатите и да водят колективни преговори?

Служителите в повечето банки не са синдикализирани и няма синдикати, макар че бяха направени някои стъпки за създаване на синдикални секции. За съпротивление от страна на работодателите има само неофициални данни.

4. Системата на колективни преговори 4.1. Направете оценка на секторното покритие на колективното договаряне (напр. коефициентът на броя на служителите покрити от който и да е вид колективно споразумение към общия брой на работещите в сектора).

Покритието на колективното договаряне е приблизително 25-26% (според данни на КНСБ и Независимия синдикални организации на служителите от Уникредит Булбанк, които не са членове на национално представителни синдикални конфедерации). Броят на служителите обхванати от колективното договаряне е около 11 900 (в т.ч. 3500 служители в Банка ДСК, 340 в „Банксервиз”, 4000 в Уникредит Булбанк и 3250 в Обединена българка банка), като общият брой на заетите в банковия сектор е 43 006 души. В банките, където има синдикати, всички служители са обхванати от колективните споразумения.

Покритието на колективното договаряне е също така относително ниско сравнено със средното за сектора, което за България е 30-35%. Обаче в компаниите, в които има колективни трудови договори, покритието е на практика 100%.

4.2. Дайте оценка на относителната важност на споразуменията с множество работодатели и с един работодател, като процент от общия брой обхванати служители. (Преговори с множество работодатели означава, че преговорите от страна на работодателите  се водят от работодателска асоциация/организация. В случай на договаряне с един отделен работодател, страна в преговорите е компанията или филиала/ите. Това включва и случаи, когато две или повече компании съвместно водят преговори за сключване на споразумение).

Няма сключени споразумения с множество работодатели. Има 4 споразумения с отделен работодател, които са сключени в 4-те големи компании, включващи много клонове/филиали. Всъщност в компаниите, в които има синдикати, има 100% преговори с един отделен работодател.

4.2.1. Съществува ли практика на разпростиране на споразуменията с множество работодатели върху работодатели, които не членуват в работодателската асоциация подписала споразумението?

Няма КТД с множество работодатели.

4.2.2. Ако съществува такава практика, тя разпространена ли е масово, или има отделни случаи? 4.3. Избройте всички споразумения за заплатите в сектора сключени с множество работодатели, валидни за 2008 година (или най-скорошни данни), като за всяко споразумение посочите страните подписали договора и обсега му – в смисъл на  клонове, вид служители и покрита територия.

Има само споразумения за заплатите, които се договарят (предоговарят) на многократна база.

Секторни споразумения за заплатите с множество работодатели

Преговарящи страни

Обсег на споразуменията (с множество работодатели) за заплатите в сектора

 

Секторно

Вид служители

Териториално

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Избройте 4-те най-важни споразумения в сектора (с отделен работодател или с множество работодатели) валидни през 2008 г. (или най-скорошни данни), като за всяко споразумение посочите страните подписали договора и обсега му – в смисъл на  клонове, вид служители и обхваната територия. Важността се измерва според обхванатите служители.

Има 4 най-важни споразумения, в смисъл на обхванати служители. Основното им съдържание касае условията на труд, професионално обучение и развитие на кариерата, заплати, обезщетения и улеснения.

Страни по преговорите

Обсег на споразумението

 

Секторно

Вид служители

Териториално

Национален банков синдикат към КНСБ; Банка ДСК

Един работодател

Всички видове

Не

Независим синдикат на служителите от Уникредит Булбанк;

Уникредит Булбанк

 

Един работодател

Всички

Не

Съюз на служителите и работниците в Обединена българска банка

Един работодател

Всички

Не

Местна организация на НСБ към КНСБ

Банксервиз

Един работодател

Всички

Не

5. Формулиране и осъществяване на социални политики специфични за сектора 5.1. Властите консултират ли се обикновено с работодателските асоциации и със синдикатите по въпроси относно сектора/отрасъла? Ако да, с кои?

Няма точни данни по въпроса. Може би се консултират понякога с Асоциацията на банките в България по теми касаещи сектора, но основно по икономически въпроси (маркетинг, ликвидност, финансова и правна рамка и пр.) Консултации се правят и със синдикатите, но много рядко.

5.2. Съществуват ли тристранни органи, които се занимават с теми специфични за сектора? Ако да, моля посочете сферата им на дейност (например: здравословни и безопасни условия на труд, равни възможности, пазар на труда, социално осигуряване и пенсии и др.), техния произход (по споразумение, или чрез закон) и организациите, които имат представители в тях.

В повечето случаи в тристранните органи не се обсъждат специфични теми относно сектора. Когато това се случва, правителството се консултира с национално представителните синдикати (КНСБ и КТ „Подкрепа”), а не със синдикатите от отрасъла/сектора.

 

Име на органа и обсег на дейност

Двустранен/тристранен орган

Произход: по споразумение/
закон

Синдикати, които имат представители

Работодателски асоциации, които имат представители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Няма данни за двустранни консултации провеждани на отраслово ниво. Дейността на синдикатите е съсредоточена по въпроси на компанията/предприятието.

6. Законови разпоредби за представителност 6a Законови разпоредби за представителност на синдикатите 6a.1 Съществуват ли законови разпоредби, които да определят критерии и изисквания за представителност на синдикатите, за да имат право да сключват колективни споразумения? Ако да, моля опишете накратко тези изисквания и избройте организациите, които отговарят на тях.

Да, съществуват законови разпоредби, които постановяват/въвеждат критерии за представителност на синдикатите. Те са свързани с националните синдикални конфедерации (федерации), които са мултисекторни, но са валидни също така на отраслово и общинско ниво. Например, ако някой национален профсъюз е признат за представителен на национално равнище, това важи за всички негови членове (отраслови синдикати и федерации), за структурите му на регионално и общинско ниво, както и за регионалните и общински структури на неговите членове.

Критериите са свързани с броя на членската маса на конфедерацията, броя на отраслите и регионите/общините, в които тя има представителство. За представителна организация на работниците и служителите на национално равнище се признава организация, която отговаря на следните изисквания:

1. Има най-малко 50 хиляди членове;

2. Има най-малко 50 организации с не по-малко от 5 членове в повече от една трета от отраслите, определени от Министерския съвет в съответствие с Класификацията на икономическите дейности;

3. Има местни органи в повече от половината общини в страната и национален ръководен орган;

4. Има качество на юридическо лице, придобито по съответен ред, най-малко две години преди подаване на искането за признаване на представителност.

Веднъж на 4 години Министерският съвет провежда процедура за признаване на организациите на работниците и служителите. През 1999 година беше въведен друг критерий свързан с участието в колективни преговори, но някои по-малки синдикати протестираха против това решение пред Върховния административен съд, тъй като то не съществува в Кодекса на труда и то беше отхвърлено от ВАС.

Няма специални изисквания на ниво предприятие/компания за участие в процеса на колективни преговори. На ниво предприятие/компания всички синдикати трябва да участват в този процес.

Но във всяко предприятие/компания може да се подпише само един КТД, което означава, че ако всичките съществуващи синдикати не се споразумеят по едно общо проектопредложение за преговори,  предложенията на всеки синдикат или група синдикати трябва да се представят на Общото събрание/ Събранието на делегатите на всички работници и служители, (дори те да не членуват в нито един синдикат) и събранието решава кои предложения да бъдат представени на работодателя. Всъщност, представителността на ниво предприятие/компания може да се определя от Общото събрание /Събранието на делегатите на работниците и служителите.

6a.2 Съществуват ли законови разпоредби, които да определят на какви критерии трябва да отговаря синдиката, за да има право с него да се консултират по въпроси на социалната политика и да участва в тристранни органи? Моля опишете ги накратко и избройте организациите, които отговарят на тези изисквания.

Да, същите критерии споменати по-горе важат на национално, отраслово и регионално/общинско ниво. 

6a.3 Изборите в някои от представителните органи (напр. Работнически съвет) считат ли се за критерий за синдикална представителност?

Броят на местата за работници и служители в представителните органи не е законов критерий за представителност, тъй като процесът на изборите е твърде бавен. На практика повечето синдикати се противопоставят на това, макар че законодателството беше прието през 2006 г.

6b Законови разпоредби за представителност за работодателските организации 6b.1 Съществуват ли законови разпоредби, които да определят критерии и изисквания за представителност на работодателските организации, за да имат право да сключват колективни споразумения? Ако да, моля опишете ги накратко и избройте организациите, които отговарят на тези изисквания.

Да, има такива законови разпоредби съдържащи критериите за представителност на работодателските организации. Те са свързани с националните работодателски асоциации, които са обикновено мултисекторни, но са валидни също и на отраслово, регионално и общинско ниво. Например ако дадена работодателска организация е призната за национално представителна, това е валидно и за нейните членове (отраслови/браншови организации) и за регионалните/общински структури, както и за регионалните/общински структури на нейните членове.

Както при синдикатите, критериите за работодателските организации също са свързани с членската маса, броя на секторите, в които организацията и нейните членове са представени, броя на регионите/общините, в които имат структури, наличие на национален ръководен орган и съдебна регистрация.

За представителна организация на работодателите на национално равнище се признава организация, която отговаря на следните изисквания:

Има най-малко:

1. 750 члена, всеки от които има не по-малко от 10 души работници и служители, наети по трудов договор, и общо не по-малко от 15 000 работници и служители във всички членове на работодателската организация; или

2. 30 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация;

3. Има организации на работодателите в повече от една пета от отраслите, определени от Министерския съвет в съответствие с Националната класификация на икономическите дейности, с не по-малко от 10 членове;

4. Има местни органи в повече от една пета от общините в страната и национален ръководен орган;

5. Има качество на юридическо лице, придобито най-малко две години преди подаването на искането за признаване на представителност.

В случаите, когато една отраслова организация на работодателите членува в две или повече организации на работодателите, при установяване на членския състав с оглед наличието на критериите за представителност, тя се включва в списъка на тази организация, на която е дала изрично пълномощно да я представлява за социално партньорство и колективно договаряне. Процедурата за признаване се провежда веднъж на всеки 4 години от Министерския съвет на РБ.

6b.2 Съществуват ли законови разпоредби, които да определят на какви критерии трябва да отговарят работодателските организации, за да имат право с тях да се консултират по въпроси на социалната политика и да участват в тристранни органи? Ако да, моля опишете ги накратко и избройте организациите, които отговарят на тези изисквания.

Да, същите критерии споменати по-горе важат на национално, отраслово и регионално/общинско ниво.

6b.3 Изборите в някои от представителните органи считат ли се за критерий за представителност на работодателските организации?

Не

7. Коментар

Банковият сектор в България е доста стабилен. Нивото на заетост също е стабилно, сравнено с периода от началото на кризата през 2008 г. То значително се е повишило от 2003 г. насам. Социалното партньорство в сектора е твърде слабо. Трипартизъм и бипартизъм на секторно/отраслово ниво практически не съществува. Партньорството и колективното договаряне са съсредоточени в няколко големи банки, в които има синдикати. В тези банки синдикалната плътност е средна до висока (40-90%), а колективното договаряне е добре развито. Макар че един от синдикатите е национален – Национален банков синдикат към КНСБ – неговата дейност е съсредоточена основно в една от големите банки и в една компания от среден мащаб – Банксервиз. Единствената работодателска организация – Асоциация на банките в България (АББ) – не участва в колективни преговори и тя действа основно като бизнес асоциация.

Основните проблеми на индустриалните отношения в сектора са ниската синдикална плътност (по-малко от 20%), концентрацията на синдикати и индустриални отношения основно в няколко големи банки (макар че това са най-големите банки, в които са наети 25% от всички служители в сектора), липсата на колективно договаряне и социално партньорство на секторно/отраслово ниво.

Заб: Представителите на АББ отказаха да предоставят информация за отделните банки, с изключение на информяцията, която вече съществува в публичното пространство (Интернет).

_________________________________________________________________

* Според изданието „Състояние на банковата система към август 2010 г.” на БНБ, септември 2010 г. www.bnb.bg

** Според данни на Националния статистически институт, септември 2010 г. www.nsi.bg

*** Според данни на Националния статистически институт, септември 2010 г. www.nsi.bg

 

Екатерина Рибарова, ИССИ

 

 

 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.