Актуално

Четвърти Конгрес на Синдикална федерация „Металици”

На 23 юни от 9.00 ч. в зала „Опал” на хотел „Дедеман-Принцес”, гр. София ще се проведе Четвърти редовен отчетно-изборен конгрес на Синдикална федерация „Металици” към КНСБ.

За гости на Конгреса са поканени министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, президентът на КНСБ Пламен Димитров и вицепрезидентите на Конфедерацията, ръководството на Българската асоциация на металургичната индустрия, ръководството на Национална федерация  „Металургия” – към КТ „Подкрепа”, синдикалисти и работодатели от металургични предприятия в страната, десетки международни гости и др.

Председателят на СФ „Металици” Васил Яначков, който само преди дни бе преизбран от Европейската федерация на металоработниците за вицепрезидент, отговарящ за Югоизточна Европа, изтъкна, че:

По време на Конгреса ще бъдат представени позициите и действията на Федерацията в защита на работните места и доходи на металурзите в периода 2006-2011 г., в т.ч. по-добрите социални параметри в областта на колективното трудово договоряне, дори в условията на криза. Ще бъдат обсъдени и предизвикателствата пред синдикатите в глобален и национален мащаб и бъдещи съвместни действия на синдикатите от металния сектор от Югоизточна Европа за защита на трудовите и социални права на гражданите.

Каним представители на медиите да отразят този най-голям форум на Синдикална федерация „Металици” – КНСБ.

Пресцентърът на КНСБ

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.