Актуално

КНСБ инициира среща по проблемите на фелдшерите

На 01.07.2011 г. по инициатива на КНСБ в Министерство на здравеопазването се състоя среща между министър д-р Стефан Константинов, президентът на КНСБ Пламен Димитров, председателят на УС на Съюза на медицинските фелдшери д- Александър Александров, гл. секретар на БЛС д-р Димитър Ленков  и други, относно исканията на фелдшерите в България за законово уреждане на професията им.

След задълбочена дискусия бяха взети следните решения:

  • МЗ да създаде работна група на експертно ниво с представители на присъстващите страни за разработка на предложения за допълнение и изменение на наредбите на министерството, касаещи модела на професионалната им организация, правилата и компетенциите за упражняване на професията на медицинските фелдшери, както и модернизиране на обучението им като лекарски асистенти.
  • Ръководството на Съюза на медицинските фелдшери заяви, че преустановява всякакви стачни дейности до края на м. август т.г., до изтичане на срока за разработката на конкретните предложения на работната група.

 

 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.