Актуално

Декларация от синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа” в дружествата на железопътния транспорт

 

До Министър-председателя на Република България
Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Председателя на Народното събрание
Президента на КНСБ              
Президента на КТ „Подкрепа”
Всички медии

След приключване стачката на железничарите от месец март 2011 г. и след подписването на Меморандум за разбирателство за развитието на българския железопътен сектор и стачните споразумения в дружествата от системата на БДЖ останахме с умерен оптимизъм относно бъдещето развитие на железопътния транспорт и развитието на социалния диалог в системата.
За най-голямо наше съжаление от месец юни насам след безпрецедентната подмяна на ръководствата на Холдинг БДЖ ЕАД и дружествата на Пътнически и Товарни превози се заявиха намерения за грубо нарушаване както подписаните стачни споразумения, така и такива, пресичащи всички наши усилия за развиване на добрите социални отношения. Всички действия на новото ръководство са насочени изцяло към заобикаляна на добрите договорености в КТД и изземване на права на работещите в БДЖ. Най-общо антисоци-алната и антисиндикална политика на новото ръководство се изразява в следното:
- Въпреки депозираните от наша страна готови проекти за КТД, работодателите не започват никакви преговори по тях, като се цели с изтичане не старите КТД да бъдат отнети и малкото придобити и извоювани права за работниците и служителите до този момент;
- Неосигуряването на елементарни условия за работа и инвестиции в системата и определени производства, неминуемо ще доведе до ситуация на срив на тези производства, а оттам до фалит на ж.п.транспорта. Още повече, че придобитите до сега и извоювани права с КТД за работното място са минимални и изцяло съобразени с финансовото състояние на дружеството. Да не говорим, че някой от тях трябва да бъдат задължително осигурявани от работодателя.;
- Назначените да управляват системата на ж.п.транспорта ли-ца, може би са компетентни в други дейности, но некомпетентни и непознаващи дейността на ж.п.транспорта като цяло създават у нас впечатление, че са привнесени отвън в системата, с цел да я докарат на такива ниски нива, че същата да бъде доведена до приватизиране на изключително ниска стойност. С действията си същите лица не само, че няма да изведат от кризата ж.п.транспорта, но ще го вкарат в още по-заплетени тежки ситуации.

Ето защо, ние в качеството си на представители на голяма част от работещите в системата,
ПРИЗОВАВАМЕ за:
1. Незабавно започване на преговори за нови колективни трудови договори.
2. Спазване на всички споразумения, постигнати до сега.
3. Назначаването на мениджъри да се извършва след конкурси и доказана компетентност в ж.п.транспорта
4. Оставка на председателя на съвета на директорите г-н Владимир Владимиров.

ДЕКЛАРИРАМЕ, че:
Ще сезираме за всяко едно нарушение от страна на новото ръководство на трудовите и човешките права както Инспекцията по труда, така и всички международни институции. При наруша-ване на подписаните стачни споразумения ще призовем ра-ботниците и служителите от ж.п.транспорта за ефективна стачка

ЗА КНСБ
СЖБ:
(инж.П.Бунев)
СТСБ:
( Е.Йорданова)
СЛПБ:
( Й.Манов)

ЗА КТ “ПОДКРЕПА”:
НЖС “ПОДКРЕПА”:
(инж.З.Йорданов)
ФТР “ПОДКРЕПА”:
(Р.Зарков)
НСЛМ „ПОДКРЕПА”:
(Д.Петров)

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.