Актуално

Седмият Конгрес на КНСБ ще е на 1, 2 и 3 май 2012


На 15 юли в град Варна в конферентната зала на хотел „Черно море” се проведе заседание на  Координационния  съвет на КНСБ. В него взеха участие Президента на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентите Валентин Никифоров, д-р Иван Кокалов, Николай Ненков, председатели на федерации, синдикати и съюзи – основни членове на Конфедерацията, председатели на регионалните структури на КНСБ и други.

Лидерът на КНСБ Пламен Димитров даде оценката на конгресното ръководство за двегодишното управление на ПП ГЕРБ като посочи, че по-бързото излизане от кризата е невъзможно без сериозни корекции на правителствената политика в редица области.  Необходими са спешни мерки за повишаване на заетостта и доходите на населението в съчетание с укрепване на системите на социално осигуряване и подпомагане, здравеопазване и образование. За КНСБ социалната политика на правителството  е далече от желаното. Изключително силна е необходимостта от радикална промяна на политиката по доходите, категоричен отказ от замразяване на работни заплати, пенсии, социални плащания.

Осъзната е необходимостта от развитието на българската енергетика на основата на местни въглища и други енергийни суровини. Заложената приватизация на структуроопределящи дружества не бива да се осъществява самоцелно, срещу ниски приходи и последствия за националната сигурност. Там, където се докаже обосноваността на приватизацията, задължително е съгласуването със синдикатите на подходящи социални клаузи.

Много по-радикална и безкомпромисна трябва да е борбата срещу сивата икономика и контрабандата.

Като цяло, правителството трябва да извлече поуките от досегашните си действия за преодоляване на последствията от кризата. Залагането на прекомерни рестрикции, от типа на съдържащите се в пакта „Дянков”,  няма да доведе до разрешаването на множеството проблеми. Необходима е много повече активна политика в съчетание с интензивен социален диалог. Да се разчита само на съживяването на световната икономика като фактор на икономически растеж в България съвсем не е достатъчно.

С аплодисменти членовете на КС на КНСБ посрещнаха кмета на Варна Кирил Йорданов, който дойде специално да ги поздрави. Кметът първо се „отчете” пред синдикалния актив, че на младежкия синдикален форум в града, вече се е подписал под исканията на Конфедерацията за законодателна защита на трудови социални и синдикални права и твърдо обеща, че ще даде своята подкрепа в общинската администрация да бъде изградена синдикална организация на КНСБ. Това ще е още един актив на традиционно добрия диалог със синдикатите в града, където в образованието, здравеопазването и социалните дейности са подписани три отделни КТД-та. Освен това градоначалникът на морската ни столица изясни пред аудиторията политиката на общината в най-важните и социално значими дейности – здравеопазването и обществения транспорт.

На заседанието на Координационния съвет бяха обсъдени още информацията за хода на националната кампания „Правата на всеки са права на всички”; анализ на преговорите по исканията на КНСБ относно политиката по доходите; подготовката на законопроект за изменение и допълнение на КТ по дистанционната работа и АВЗ; критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите; позициите и стратегиите на КНСБ относно „Местните избори – 2011”.
Координационният съвет единодушно реши седмия конгрес на КНСБ да се проведе на 2 – 3 май 2012 г.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.