Актуално

Изказване на Пламен Димитров, Президент на КНСБ на публичното изслушване на тема: „Зелена книга – Европейска рамка за корпоративно управление” в хотел Шератон, организирано от ЕИСК и АИКБ

Благодаря за възможността да участвам от името на КНСБ в публичното изслушване на Европейския икономически и социален комитет относно „Европейска рамка за корпоративно управление. Оценката на ефективността на актуалната рамка за корпоративно управление и по-нататъшното й подобряване, инициирано от Европейската комисия, е от общ интерес за бизнеса и синдикатите в България. Обсъждането на този проблем има нашата  подкрепа, защото спазването на принципите за добро корпоративно управление е от полза не само за дружествата, но допринася и за повишаване на благосъстоянието на работниците, като едни от основните заинтересовани страни в корпоративното управление. Ние поддържаме необходимостта от по-ясни регламенти и доброволни практики в корпоративното управление, които могат да осигурят превенция на недалновидността на капиталовите пазари.

І. Подкрепяме по-голямата част от изразените в проекто-становището на Европейския икономически и социален съвет  позиции, в частност:

  • необходимостта от прилагане на принципите на корпоративното управление за всички котирани предприятия, независимо от техния размер, в частност малките и средните предприятия, които са гръбнак и на българската икономика, с отчитане на техните специфични характеристики, ресурси и потребности;
  • включването на некотираните дружества в полето на действие на принципите за корпоративно управление чрез системата на законодателството и на актовете с незадължителна правна сила и насърчаване на разработването и прилагането на доброволни кодекси на национално равнище за некотираните дружества;
  • осигуряването на необходимата компетентност и подходящо многообразие на състава на съвета на директорите, включително и от гледна точка на по-голямото участие на жените в бордовете;
  • прозрачността на политиката на дружествата по отношение на възнагражденията, която да бъде одобрена от акционерите;
  • оповестяването и управлението на рисковете, в това число социалните и обществените рискове и други.

ІІ. Заедно с тази подкрепа, от гледна точка на интересите, които КНСБ изразява, бих искал да обърна внимание на някои важни аспекти, свързани с корпоративното управление, които пораждат нашата загриженост:

1. Според нас, много важно е да се гарантира, че интересите на всички легитимни вътрешни и външни заинтересовани страни, в частност на работниците, са добре и коректно отчетени и представени в корпоративно управление. Това е от значение за осигуряване устойчивото развитие на дружеството  и ориентацията му към дългосрочни цели, а не към бързо постигнати печалби. За съжаление, в предложения текст на Зелената книга, а  и в Становището на ЕИСК подходът, насочен към заинтересованите страни не присъства ясно, като се игнорира фактът, че компанията е конгломерат от различни интереси. Работниците не са просто страна в трудовите отношения, те са човешкият капитал на компаниите и създатели на благата и трябва да имат право да бъдат включени в стратегическите избори на компаниите, за които работят.

2. Липсва връзката на корпоративното управление със съществуващите в редица държави членки на ЕС механизми за работническо участие, включително участие в борда, информиране и консултиране и необходимостта да се създават по-добри условия за тяхното ефективно развитие и вплитане в модела за корпоративно управление. Тези механизми, независимо дали са законодателно определени или колективно договорени, са доказали своята роля както в повишаване на резултатите на компанията, така и за по-добрата мотивация и лоялност на персонала.

Макар че Европейската комисия в Зелената книга (точка 2.8)  отбелязва, че „в рамката за корпоративно управление трябва да бъде отчетен интересът на служителите, свързан с дългосрочната устойчивост на дружеството, за което те работят, че те могат да участват в делата на дружеството, като бъдат информирани, консултирани или участват в борда на директорите”, както и че могат да бъдат акционери, Комисията ограничава своя интерес единствено до дяловото участие на работниците и служителите в собствеността.

4. Във връзка с посоченото по-горе и въпросът, който ми зададе водещият, отговорът ни на въпрос 23 за дяловото участие и въобще за участието в собствеността и печалбата, за разлика от становището на ЕИСК е „да”, трябва да се подкрепят и развиват по-нататък формите на финансово участие на работниците в собствеността и печалбата.

3. Друга липсваща връзка в рамката за корпоративно управление, която обсъждаме, е връзката между корпоративното управление и корпоративната социална отговорност. Тя не е просто резултат от корпоративното управление, а е  интегрална част от процеса на управление в успешните фирми, насочена към взаимоотношенията с външните заинтересовани страни и социалните и екологичните отговорности на компаниите.

В заключение, считаме, че европейската рамка за корпоративно управление трябва да съдържа подобрени принципи на регулиране, като заедно с това дава възможност за гъвкави подходи на национално ниво в зависимост от националния контекст и традиции. Реформирането на рамката за корпоративно управление трябва да възстанови доверието в днешните корпорации и да обедини интересите и споделената отговорност на всички заинтересовани страни.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.