Актуално

На заседание на парламентарната Комисия по социална политика народните представители разгледаха на първо четене два законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Вчера ( 13 януари 2011г.) на заседание на парламентарната Комисия по социална политика народните представители разгледаха на първо четене два законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, които целят да дадат по-ясна и категорична уредба на правото на ползване и отлагане на платения годишен отпуск, включително и този за 2010г. Комисията отхвърли законопроекта на народните представители от БСП и на първо четене Комисията прие законопроекта на депутатите от ГЕРБ.

КНСБ е удовлетворена, че в законопроекта внесен от народните представители Светлана Ангелова и Станка Шайлекова, видя отразени своите предложения за законодателни промени в Кодекса на труда.

Новите предложения за промени в Кодекса на труда бяха предизвикани от последните изменения на реда за ползване и отлагане на платения годишен, въведени с Кодекса на труда, в сила от 30 юли 2010г. Влизането на закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда след средата на календарната 2010 г. доведе до противоречиви тълкувания и коментари как и докога следва да се ползва отпускът за същата година. Тези сложни казуси, наложиха да бъдат предложени нови промени в Кодекса на труда, чрез които да се изключи възможността за различно тълкуване, както и да се преодолее до известна степен противоречието, породено от стриктните разпоредби за ползването на платения годишен отпуск и възможностите за неговото отлагане и прилагането на погасителната давност.

Новите моменти в уредбата на платения годишен отпуск в законопроекта на депутати от ГЕРБ са следните:

1. Законопроектът на депутатите от ГЕРБ в съзвучие с предложението на КНСБ предвижда планиране на ползването на отпуските от работниците и служителите и възможността да се ползват още от началото на календарната година, за която се отнасят като работодателят вече ще е длъжен да утвърждава графика за ползването им до 31 декември на предходната календарна година.

2.Отново по предложение на КНСБ с оглед законово гарантиране навременното ползване на отпуска в случай на бездействие от страна на работника или служителя в законопроекта се урежда правото на работодателя да предостави едностранно отпуска, без да е необходимо да изчаква да изтекат 5 работни дни след определената в графика начална дата за ползване.

3.КНСБ направи предложение, което се възприе от народните представители и бе включено като текст в законопроекта, а именно по писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя, той да има възможност да отложи ползването на част от своя платен годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни за следващата календарна година.

4.Вече в отделен законов ще бъде уредена погасителната давност на правото на ползване на платения годишен отпуск, когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това.

5.След обявяването за противоконституционна частта от текста “за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176” на разпоредбата на чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда, която влиза в сила от 1 януари 2012 г., възниква необходимост от прецизирането й. Поради това в законопроекта изрично е предвидено, че обезщетението за неизползвания отпуск се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.

6.С оглед изчистване на проблемните въпроси, свързани с ползването на платения годишен отпуск за 2010 г. с изрична преходна разпоредба е уредено, че неизползваният платен годишен отпуск или част от него за 2010 г., включително и отложеният по реда на чл. 176, ал. 1, може да се ползва до 31 декември 2012 г. С така предложения текст на § 3 ж от ПРЗ на КТ се дава възможност целия неползван отпуск за 2010 г. или част от него, включително и отпуска отложен по реда на чл.176, ал.1 да се ползва до 31 декември 2012г. КНСБ смята, че давностения срок за отпуските за 2010г. няма да противоречи на решението на Конституционния съд, нито ще даде основание за ново оспорване на предложения законов текст, тъй като с него не се отнемат права, а се охраняват. С приемането на разпоредбата на § 3 ж за носителите на правото на платен годишен отпуск за 2010 г. няма да настъпят негативни последици, а напротив ще се охрани тяхното право да го ползват през следващите две години. С тази разпоредба не се нарушава правната сигурност за целия институт „Платения годишен отпуск”, а с нея се дава допълнителна възможност на лицата, които не са ползвали отпуска си за 2010г. по някакви причини да упражнят това свое право в определените от закона времеви граници- до 31 декември 2012 г.

7.С нов преходен текст на Кодекса на труда законопроектът предвижда по- категорична регламентация към кой момент да бъде изготвен и утвърден графика за ползването на платения годишен отпуск за 2011 г. Той трябва да се утвърди по реда на чл. 173, ал. 1 до 31 март 2011 г.

8.С предложените изменения и допълнения на Закона за държавния служител също се предвижда утвърждаване на график за ползването на платения годишен отпуск от държавните служители до 31 декември на предходната година, както и възможност по писмено искане на държавния служител и със съгласието на органа по назначаването ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни да може да се отложи за следващата календарна година.

9. С изрични преходни разпоредби, е уредено ползването на неизползвания отпуск или част от него за 2010 г., включително и отложения по реда на чл. 59, ал. 1, както и срокът за утвърждаване на графика за 2011 г.

Департамент „Правна закрила на труда и законотворческа дейност”,

Эти двое каким-то образом "Флеш стрелялки играть бесплатно"в момент удара приподняли ее "Славянская книга мертвых читать"над полом "Книга ковалькова читать онлайн"и себя тоже.

Простите, тут достаточно "Бесплатная программа для поиска и обновления драйверов скачать"ДДТ, чтобы уничтожить всех мух в стране.

Сунет "Скачать книгу черной магий"в него нос и "Электронная книга prestigio per3562b"сразу же отменит все "Вормс скачать игру через торрент"приготовления к свадьбе, а дочери заявит, что не "Скачать игру постал 1"выдаст ее за тебя.

Люди не "Книги фрейда скачать бесплатно"могли начинать жизнь с опытом "Руки вверх платье белое скачать бесплатно"новорожденных младенцев.

Бывший законоучитель машинально выпил.

спросил я, возвращая ее к нашим баранам.

Как "краткосрочный кредит"стало известно потом, он заранее набрал "Игры гонки наджипах"пригоршню песку это помогло ему сорвать петуха с "Книги черный котенок скачать"ветки, и он поскакал "Игры для мальчиков семи лет"прочь.

Сам он был крестьянин из Путима, и стог "Скачать amr amr кодек"принадлежал ему.

КЛЯТВА МЕСТИ Томившийся в своей "Finereader 11 crack"комнате Колхаун, наверно, позавидовал "Скачать николай задорнов книги"бы такому вниманию.

Засекай время у тебя часы с "Скачать realtek ac 97 audio"секундами, обернулся Джемс к Фляшу.

использовали по "Ноты мурка скачать"их прямому назначению.

Сперва думали "Фан клуб колдовства скачать книгу"политический заговор, а потом выяснилось, что он это делал за деньги.

Здесь располагался мозговой центр, определявший, как, "Книга скачать нестерова наталья"когда и при каких обстоятельствах Америке "Концовка игры сталкер чистое небо"следует вступать в "Скачать super smash bros brawl"войну.

Я содрал одежду и натянув волчий костюм, одел ее поверх "Оргазм смотреть крупным планом"снова.

Или, если предпочитаете, с одним из наиболее "Чертеж душа для дачи"низкопоставленных.

Смотри, сюда идет сам Аполлон Бельведерский!

Можно подумать, что "Скачать минусовки для репа"весь этот месяц "Модные журналы для девочек"я бездельничал, но в действительности он был самым плодотворным за "Скачать вх для call of duty 4"всю мою жизнь.

И хотя "Бесплатный скачать обои для мобильный телефон"почти наверняка можно было ожидать кровопролития, все еще раз "Скачать сериал кадетство"высказали твердую решимость двигаться вперед.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.