Актуално

117 акта за нарушения на трудовото законодателство в област Сливен

1876 нарушения на трудовото законодателство са установили специалистите от Инспекция по труда - Сливен за месеците април и май след направени 429 проверки, съобщи директорът на инспекцията Ирена Иванова.

Приложени са и принудителни административни мерки, като най-много са задължителните за изпълнение предписания - 1797. Съставени са 3 акта за спиране на необезопасени машини и съоръжения, две лица, непритежаващи необходимата правоспособност за извършваната от тях работа са отстранени.
За двата месеца са съставени 117 акта за установени нарушения на трудовото законодателство, 4 от които са за неизпълнени предписания с изтекъл срок.
За нарушения на нормите, регламентиращи трудово-правните отношения са съставени 82 акта.
Най-много актове са издадени на фирми в строителството, ресторантьорството и търговията на дребно.
Няма подадени сигнали до прокуратурата.

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.