За нас

Бранш „Музикално-сценични изкуства” с подписан БКТД

Браншов колективен трудов договор „Музикално-сценични изкуства” бе подписан днес, 18 юни 2012 г., в Министерство на културата. Договорът бе сключен между Българска асоциация на работодателите в областта на културата /БАРОК/ с председател Атанас Попдимитров – от една страна, и от друга – синдикатите в бранша: Независима синдикална федерация „Култура” – КНСБ с председател Иван Иванов; Съюз на българските музикални и танцови дейци – КНСБ с председател проф. д-р Петя Бъговска; Федерация „Култура” към КТ „Подкрепа” с председател Стефанка Христова. Договорът бе подписан и от министъра на културата Вежди Рашидов. На подписването присъстваха и президентите на КНСБ Пламен Димитров и на КТ „Подкрепа” д-р Константин Тренчев.

В обстановка на конструктивни преговори социалните партньори постигнаха съгласие БКТД да се прилага за културните институти в бранша „Музикално-сценични изкуства”, като се отчита спецификата на труда на работещите от художествено-творческите, художествено-техническите и административни колективи. Този договор е със срок от 2 години и има за цел да установи работещи механизми за ползотворно сътрудничество между страните за постигане на по-добри условия на труд и заплащане. Уговорените в договора условия се считат за задължителна минимална база при сключване на КТД във всички държавни музикално-сценични институти с държавно, общинско или смесено финансиране.

Чрез подписването на договора бяха постигнати няколко важни договорености:

  • участие на представителите на синдикатите на федерално ниво в комисиите за избор на директори на институтите;
  • размерът на индивидуалните възнаграждения на служителите в институтите през календарната година да не е по-малък от достигнатите в предходната календарна година;
  • да могат да се изплащат ДМС на служителите при реализирани икономии от средствата за работна заплата и други средства;
  • по-висок размер на обезщетенията от нормативно определените минимални размери при прекратяване на трудовия договор, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  • платеният годишен отпуск за художествено-творческия персонал да бъде 42 дни, а за художествено-техническия персонал – 32 дни;
  • и много други.

При проведената дискусия в Министерство на културата президентът на КНСБ Пламен Димитров акцентира върху проблемите, свързани с финансиране на системата в сферата на културата, както и върху ролята на Министерство на финансите и действията на социалните партньори за осигуряване на средства за развитие на културата в Бюджет 2013 г. Пламен Димитров отбеляза, че е налице необходимост от дискусия с участие на ръководството на Националното сдружение на общините в Република България за ролята на общините във финансирането на културните институти. Представителите на синдикатите, държавното управление и работодателите обсъдиха още въпроси, свързани с активизиране на преговорите по сключване на БКТД в бранш „театър”, „библиотеки” и др.

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.