За нас

Антикризисни договорености в браншови колективни трудови договори

В шест месечния период от м. май до м. октомври 2009 год. социалните партньори от 7 бранша подновиха своевременно колективните трудови договори, чиито срок изтичаше. През този период няма подписан отраслов колективен трудов договор.
Сключените нови браншови колективни трудови договори обхващат следните сектори:

1. Железопътен транспорт (сключени 5 КТД-ри в: а) ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” (от 14 юли 2009 г.), б) „БДЖ” ЕАД (от 30 април 2009 г.), в) ”БДЖ – Пътнически превози” ЕООД (от 30 април 2009 г.), г) ”БДЖ – Товарни превози” ЕООД (от 30 април 2009 г.), д) ”БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)” ЕООД (от 30 април 2009 г.)
2. Енергетика (БКТД от 06 октомври 2009 г.)
3. Аграрни науки (БКТД от 03 август 2009 г.)
4. Музикално и танцово изкуство (БКТД от 20 юли 2009 г.)
5. Държавни учреждения– Агенция по заетостта (БКТД от 10.07.`09 г.)
6. Национална здравно осигурителна каса (КТД от 22 май 2009 г.)
7. Банка „ДСК” АД (Анекс към КТД от м. октомври 2009 г.)

Безспорно е, че ситуацията на все по-затягаща се финансово-икономическа криза във всички стопански сектори в страната дава отражение върху поведението на браншовите партньори на масата на колективните преговори, а от тук и върху качеството на постиганите договорености.
Въпреки многообразието от дейностите, в които през посочения период бе в ход преговорния процес, сравнителният анализ на сключените БКТД, ни насочва към следните по-важни изводи и характеристики:

Първо: Проявите на кризата, изразяващи се в стагнация на секторните пазари, в редуциране на клиенти и доставчици, затегнато банково кредитиране и т.н. направиха колективните трудови преговори и споразумяването между работодатели и синдикати по-труден, продължителен и сложен процес.
Второ:
Въпреки кризата, браншовите партньори, съчетавайки важността на сектора за икономическото развитие на страната с удовлетворяването на трудови и социално-икономически интереси и потребности на работниците и служителите, успяваха своевременно да доведат преговорите до успешен край и своевременно да подновяват браншовите КТД, чиито срок е изтекъл.
Трето:Най-важното, за което страните през посочения период успяват да се споразумеят, е запазване на постигнатите клаузи и недопускане на спад в стойностите на договореностите от предходните БКТД, повечето от които бяха сключени през 2007 год. Това е добър знак главно в посока на защита доходите и социалните придобивки на работещите в условия на тежка финансово икономическа криза и спад на заетостта.
Четвърто: Чрез колективните преговори браншовите партньори показаха стремеж за реализиране на общи действия с антикризисна насоченост, кактои търсене на по-гъвкави възможности за постигане на по-голяма сигурност и устойчивост на трудовите отношения.

Отчитайки възможностите на браншовото преговаряне за намаляване тежестта на кризата, която понасят работниците и служителите, както и за постигане на пробив в развитието на съответните сектори, работодатели и синдикати фокусират вниманието в отделните БКТД върху постигането на следните договорености:

1. КТД В ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

До сега четирите браншови представители на организациите на работниците и служителите (СЖБ и СТСБ от КНСБ и НЖС и ФТР от КТ ”Подкрепа”) водеха преговори с директорите и сключваха два КТД - в «БДЖ» ЕАД и ДП «НК ЖИ». След последните организационни промени, за първи път през тази година - на 30 април и 14 юли - бяха подписани 5 отделни КТД, т.е. във всяко предприятие от системата на ж.п. транспорт.
Ефектите от задълбочаващата се финансово-икономическа криза в сектора дадоха видимо отражение на качеството на колективните преговори. Техният активен ход съвпадна с провежданият първия етап на структурна реформа, концентрирана главно в намаляване на персонала във всяко дружество и съпроводена със затруднения в плащанията към него. (Един пример: само в „БДЖ” ЕАД Груп от началото на годината работят над 1000 д. по-малко!). В обществено значим се превърна фактът, че по-голямата част от времето на работодатели и синдикати за търсене и постигане на съгласие, протече в условията на потенциален колективен трудов спор.
Логично проточилите се дълги колективни преговори намериха израз преди всичко върху провеждането на директни политики за спасяване на работни места. В тази сфера за страните е важен принципа на взаимното информиране, обсъждане и консултиране, поради което във всеки КТД е приет отделен раздел „Право и обхват на информация”. Този подход се отнася при обсъждане на оптималното равнище на заетост на персонала в съответствие с технологичната необходимост и финансови възможности на предприятията, както и до всички промени в организацията на транспортния процес, труда и управлението и по всички други въпроси, касаещи трудовите и осигурителни отношения.
При намаляване на обема на работата и с оглед съхраняване на персонал е договорена възможност за въвеждане на непълно работно време, вкл. през 2009 г. до 6 месеца, или разделяне на работнния ден на 2 или 3 части.
Постигнато е съгласие за изплащане на по-високо обезщетение на напусналите по инициатива на работодателя – напр.: в НК «ЖИ» увеличено с коефициент месечно брутно трудово възнаграждение в зависимост от трудовия стаж в системата: до 10 г. - 4, от 10 до 15 г. – 5, от 15 до 20г. – 6 и над 20 г. - 7.
Синдикатите се информират за обявените конкурси и за участие на техни представители в комисиите, при оповестяване на вакантните работни места, като са утвърдени ред и процедура на заемането им критерии за извършване на подбор. Работодателите се задължават да съдействат за социалната адаптация на подлежащите на съкращение чрез пренасочване на вакантни длъжности в същото или друго поделение в дружествто и организиране на курсове за преквалификция. Договорени са действия при масови уволнения и въвеждане на удължено работно време.

Изтегли PDF

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.