За нас

Новият браншов КТД в енергетиката запазва договореностите в условията на икономическа криза

В подписаният на 6 октомври 2009 г. Браншов колективен трудов договор в енергетиката, страните по него, като съчетават важността на сектора за икономическото развитие на страната (вкл. за сигурността на страната) с удовлетворяването на трудови и социално-икономически интереси и потребности на работниците и служителите и отчитат ситуацията на все по-затягаща се финансово-икономическа криза във всички стопански сектори и липсата на ясна национална стратегия за развитието на енергийния сектор,

най-важното

за което успяват да се споразумеят, е запазване на постигнатите клаузи и недопускане на спад в стойностите на договореностите от предходния БКТД от 2007 год. Този извод важи за преподписаните клаузи във всички раздели от новия Договор.

В сегмента „заплащане на труда” това означава запазено договорено завишение на размера на минималната месечна работна заплата в бранша както и досега – 1.5 на сто над определената минимална месечна работна заплата за страната за квалифицирания и 1.2 на сто за неквалифицирания персонал. Този по-висок в сравнение дори и със средните показатели за страната размер, гарантира по-справедливо и по-достойно заплащане труда на работещите, като създава предпоставки за развитие у тях на чувство за принадлежност и идентичност към бранша.
Добър знак за защита на доходите в условия на криза, а от там и на покупателната способност на работещите в бранша е договарянето на мерки, гарантиращи компенсирането на получаваното трудово възнаграждение. В тази връзка работодатели и синдикати приемат размера на полагащото се заплащане за всеки отработен час да не бъде по-нисък от часовото заплащане при пълно работно време в случаите на:

  • сключване на трудов договор за непълно работно време и
  • едностранно установяване от Работодателя на непълно работно време за период до 3 месеца за една календарна година

 

Фокусирането на браншовите партньори върху договореност за 60 % относителен дял на основните месечни трудови възнаграждения спрямо общата маса на средствата за работна заплата носи разностранни сигнали: а) гарантиране на работещите получаването в условия на криза на определен минимум от средства; б) възможност за разширяване по места прилагането на стимулиране за резултати от труд и прилагането на други, нетипични форми - това, което превръща работата в интересна и мотивира към по-производителен труд; в) постигане на по-голяма устойчивост на персонала.

Показателни са данните за някои допълнителни плащания. В БКТД е договорено сериозно увеличение на някои от тях, в сравнение с нормативно установените размери, което е видно от данните в таблица № 1.

Изтегли PDF

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.