За нас

Кратък анализ на състоянието и проблемите на КТД с акцент на антикризисни договорености

І. Колективно договаряне на отраслово и браншово ниво
В условията на световна финансова и икономическа криза, работодатели и синдикати в режим на диалог и колективни преговори идентифицират проблемите в съответните сектори и се стремят да постигнат договорености, главно за поддържане на заетостта и недопускане спад на доходите.
Към момента са подписани и действат 67 КТД на отраслово и браншово ниво. Сравнителният анализ показва, че през изтеклата 2008 год. динамиката и интензитета в хода на колективното договаряне се запазва – сключени са 25 браншови и 7 отраслови КТД (за сравнение виж таблица № 1 – Информация за сключените О/БКТД по години).

От началото на 2009 год. са подновени отрасловите и браншови КТД в миннодобивна промишленост, металургия, текстил, горско стопанство.
Като финализират трудни преговори, страните по тях, за редица от обсъжданите въпроси, възприемат модела на съучастничеството в постигането на договорености, с цел реализиране на съвместни инициативи и действия в кризисните условия.
Разпределението на сключените през 2008 г. отраслови и браншови КТД по тримесечия е сравнително равномерно като процес:

  • І тримесечие – 10 бр. сключени О/БКТД;
  • ІІ тримесечие – 10 бр. сключени О/БКТД;
  • ІІІ тримесечие – 6 бр. сключени О/БКТД;
  • ІV тримесечие – 6 бр. сключени О/БКТД.

 

Страни по О/БКТД за синдикатите са федерациите/синдикатите/съюзите на КНСБ и на КТ»Подкрепа» и съответните браншови работодателски структури.
Внимателният прочит показва, че в преговорите само 2 КТД с национално значение включват и други синдикални представители: КТД в «Български пощи» ЕАД (страна по КТД е и ДСС към АДС) и КТД на БНР (страна по КТД са и организациите на НПС «Промяна», НМС «Техника», СБТР 89 и СЖБ). За работодателите изключение прави КТД в сектор «тютюни», който по традиция се подписва освен от генералния директор и от всички директори на предприятия, включени в състава на Булгартабак холдинг.
В отрасловите КТД от бюджетната сфера социалните партньори от системите на здравеопазването и на отбраната продължават да приемат подписа на ресорния министър като гарант за изпълнение на постигнатите договорености.
Прави впечатление, че КНСБ е страна в 93.75 % от сключените О/БКТД – изключение правят 2 браншови КТД, които са сключени с представителите само на един синдикат - КТ»Подкрепа»: това са КТД в Държавната комисия по хазарта и в охранителния сектор.
КТ»Подкрепа» пък не участва в 6 браншови договаряния (т.е. 18.75 %) – в «държавен резерв и военновременни запаси», места за лишаване от свобода и СБА (страна е само ФНСДУО), в «селекция и репродукция на животновъдството (страна е само БСС към ФНСЗ), при фризьори (страна е само НСФТКТКОО), в «строителство и възстановяване» (страна е само СО-СТСБ).

Отрасъл „Проучване, добив и преработка на минерални суровини”. Въпреки, че добиваният отрасъл бе един от първите засегнати, страните по ОКТД – БМК и ФНСМ и МФ”Подкрепа”, се споразумяха за минимална месечна работна заплата за дружествата в размер на 336 лв., което представлява увеличение на минималната РЗ за страната (240 лв.) с коефициент 1.40.
Новост за сектора в ОКТД-2009 са следните договорености:

  • постигнато е съгласие за стартиране на нови преговори по заплащането в случай на подписване на национално споразумение за препоръчителен индекс за увеличение на работните заплати в реалния сектор;
  • препоръчва се при водене на преговорите по КТД в дружествата, да се договарят нива на минимални РЗ по категории персонал, не по-ниски от договорените на браншово равнище МОД за същите категории персонал.
  • в ежегодното споразумение за увеличение на работните заплати, резултат на водените през първо тримесечие преговори, се отчита „пълния размер” на ръста на инфлацията. На ниво предприятие, в съответствие с конкретното финансово икономическо състояние, може да се договаря и съответен процент на увеличение на РЗ, съгласно Наредбата за образуване на средствата за работна заплата.

 

Изтегли PDF

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.