Концепция

Концепция

КОНЦЕПЦИЯ

за изграждане на Национална МРЕЖА от офиси

по колективно трудово договаряне и права1

 

І.Цел и Задачи

Изграждане на нова, уникална структурата на КНСБ, обхващаща Национален център и мрежа от териториални и секторни офиси, чрез които да се провеждат политики и прилагат мерки, свързани с:

- развитие на колективно трудово договаряне на териториално и секторно равнища като основен носител на гъвкавата сигурност;[2]

- осъществяване на обучение и подпомагане на защита на трудови, осигурителни и синдикални права с оглед повишаване адаптивността на заетите лица.

- набиране и класифициране на информация за процеси и тенденции в трудовите, осигурителни и синдикални отношения на териториално и секторно равнище с оглед намеса на ръководни федерални и национални синдикални органи.

Чрез новата структура се преследва задачата да се приведе териториалната и отраслова (секторна) системи на КНСБ в степен на по-висока готовност и способност да осъществяват дейности, насочени към повишаване на производителността и адаптивността на заетите лица на равнище предприятие и територия.

 

ІІ.Същност на Мрежата

1. Мрежата е интегрирана конфедерална структура - етап от развитието на формалната и функционална структури на организацията[3], базирана на три равнища :

- на равнището на съществуващите формални организационни структури на синдикалната система, като ги надгражда и интегрира (включва).

- на функционално равнище, интегрирайки изградените от КНСБ експертни мрежи – Националната експертна мрежа по КТД, информиране и консултиране и Националната експертна мрежа по защита на трудови, осигурителни и синдикални права.

- на информационно равнище, интегрирайки установените информационни канали на синдикалната система с възможностите на изградени интернет портали на мрежите по КТД, информиране и консултиране и по защита на трудови, осигурителни и синдикални права, с потенциала на динамична онлайн комуникация в тях.

 

Мрежата не трябва да се разглежда като механично действие за усъвършенстване на съществуващите отделни експертни звена, а като творчески скок. Трябва да я разглеждаме като цяло - надградена структура с нови характеристики, неприсъщи на отделните й елементи. Чрез нея експертни звена от всички равнища се превръщат в цялост, обвързват се и се ценят по един и същ начин - свързани са в общността на цялото синдикалното пространство, което ги свобождава от тежестта и ограничението да са фрагменти. Целта е Мрежата да поддържа своята цялост – идентичност, автономност и готовност за активност и действие. Заедно с това тя е и част - нейното съществуване, ефективност и предотвратяване на риска от саморазпадане, зависи изключително от това до колко успешно е интегрирана в цялото - конфедералната синдикална система.

При изграждането на Мрежата и при нейната работа се реализират идеи и прилагат правила, произтичащи от Програмата, Резолюциите, Устава на КНСБ и други документи, приети от колективните органи на организацията.

На тази основа се установяват и необходимите за успешното реализиране на дейността базови организационни и функционални взаимовръзки между отделните елементи на Мрежата и отделните структурни и функционални звена на КНСБ и основните й членове. Детайлно тези взаимовръзки се разписват и в профила на длъжностите на Мрежата.

В процеса на изпълнение на дейностите по Проекта, на базата на придобит опит и динамична обратна връзка, при необходимост се пренареждат отделни елементи от структурата на Мрежата и установените функционални взаимовръзки.

При изпълнение на конкретните дейности, свързани с реализацията на проект BG051 PO001-2.1.03 „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” на КНСБ, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, се прилагат и правилата, произтичащи от подписания от КНСБ Договор с Агенцията по заетостта за реализация на Проекта.

 

 

2. Идейни аспекти на работата в Мрежа: Визия за синдикалната система в дългосрочен план и очакван – търсен ефект от интегрирането на новата структура.

Мрежата/мрежите съдържат потенциал (възможности) и са път, водещ към:

-трансформация на организационния и експертен потенциал на синдикалната система, възможност за по-успешно “разпределение на властта” в синдикалната тъкан, възможност за повишаване доверието в синдиката и във възможностите на формалните му структури.

-възможност за свързване на хората по нов - творчески начин, преодолявайки формалните граници на йерархични структури на синдикалната система.

-възможност за преодоляване на неестествения, субективен контрол над каналите за информация, възможност за осигуряване на синхронно движение на неразпокъсано знание – на голям обем от знание, осигуряващ гъвкавост и сигурност при решаването на различни по характер и сложност проблеми.

-възможност за бързо действие и действие навсякъде в синдикалната система. Мрежата е винаги “будна хоризонтална творческа организация”, предоставяща необходимата информация по нелинеен начин – цялата, едновременно и навсякъде.

-възможностите на хоризонтално-функционалните взаимовръзки се разширяват неимоверно от електронната комуникация, а това превръща Мрежата в субструктура, свободно разпростираща се зад пределите на често скованите, бавно подвижни йерархични синдикални структури.

-мрежата изисква и налага сътрудничество вместо конкуренция.Тя е място, където много хора могат да поемат функциите на други хора. Функционално се основава на взаимна подкрепа, обогатяване и увеличаване на силите, знанията и опита на отделния човек и на колективния разум. Мрежата е нещо лично, но и разпростиращо се – тя е матрица (поле) на индивидуални търсения, на личностно саморазвитие, но и на групови действия. Способна е бързо да формира ситуативни екипи за решаване на проблеми с висока ефективност.

-мрежата е пластична и гъвкава структура. Тя е по-скоро самоорганизираща се, отколкото организирана, независимо от първоначалния и тласък. Тя динамично преоценява установените функционални взаимовръзки – тя е постоянно пренареждаща се структура.

 

-мрежата е изключително освобождаваща – всеки неин член може да бъде център на Мрежата и да бъде неин Лидер. Тя може да бъде структура от много лидери. За разлика от вертикалната организация може да съхрани личните и локални качества дори когато се разраства.

-мрежата изисква деликатност при нейното администриране – тя е автономна, но и свързана, действа и извън наложеното административно време. Тя е органичен начин на социална организация, много често по-адекватен, по-ефективен с по-силно съзнание, отколкото йерархичните структури на модерната цивилизация.

-мрежата може да работи мотивирана и от идеални стимули. Тя е антипод на отчуждението и демасовизацията, тя е солидарната структура на бъдещето, съществуваща в йерархии. Тя не е в състояние да ги замени напълно/йерархиите/, но може да бъде тяхна “душа” – следваща стъпка в еволюцията им. Може да бъде и “невидим дом” и за синдиката ни – мощно оръжие за промяна. За нейните членове изразът “сбогом на солидарността” би бил неразбираем…

ІІІ. Структура на Мрежата

1. Мрежата включва Национален център , 28 териториални офиси и 10 секторни офиси.

Мрежата е кадрово осигурена с 50 експерти, подбрани и назначени на трудов договор, извън утвърдените щатни разписания на КНСБ и на нейните основни членове.

Разработват се три профила на длъжността “експерт”[4] - Експерт в Национален , Експерт в Регионален офис и Експерт в Секторен офис на Националната мрежа по колективно трудово договаряне и права.

Разработват се и се публикуват в средствата за информация Обяви за набиране на кандидати за определените длъжности.

Разработват се Ръководство, относно извършването на подбор и назначаване на експерти в Регионалните офиси и Националния център на Мрежата, и Ръководство за извършване на подбор и назначаване на експерти в Секторните офиси на Мрежата.

 

2. Принципи и критерии за организационно изграждане и функциониране на Мрежата

 

Национално равнище

Изграждат се:

Национален център по КТД и права с 2 експерти, в Централата на КНСБ, гр.София, пл.”Македония”1.

Поради липса на изградена териториална структура на КНСБ (Регионален съвет) в София, към Националния център е интегриран териториален Офис “София –област” с 1 експерт.

Изградените на национално равнище звена на Мрежата са интегрирани организационно и функционално с основните департаменти на КНСБ, покриващи полето на дейността по КТД и защита на трудови, осигурителни и синдикални права - Департамент “Социален диалог и колективно трудово договаряне”, Департамент “Правна закрила на труда, законотворческа дейност”, Департамент “Социална защита, безопасност и здраве при работа”, Департамент “Защита на синдикалните права и трудови конфликти”, Департамент„Обучение, квалификация и проекти”. В общата организация и координация на дейността пряко участва и Департаментът “ОКИ”.

Отговорност по интегрирането на новата структура имат изпълнителните секретари на департаментите и ресорните вицепрезиденти.[5]

Националният център се ръководи от вицепрезидента Направление” Обща синдикална политика”.

 

Т ериториално равнище

Изграждат се 27 офиса в Регионалните съвети на КНСБ (РС):

Офис “РС на КНСБ Благоевград” 1 експерт

Офис “РС на КНСБ Бургас” 2 експерти

Офис “РС на КНСБ Варна” 2 експерти

Офис “РС на КНСБ Велико Търново” 1 експерт

Офис “РС на КНСБ Видин” 1 експерт

Офис “РС на КНСБ Враца” 1 експерт

Офис “РС на КНСБ Габрово” 1 експерт

Офис “РС на КНСБ Добрич” 1 експерт

Офис “РС на КНСБ Дупница” 1 експерт

Офис “РС на КНСБ Кърджали” 1 експерт

Офис “РС на КНСБ Кюстендил” 1 експерт

Офис “РС на КНСБ Ловеч” 1 експерт

Офис “РС на КНСБ Монтана” 1 експерт

Офис “РС на КНСБ Пазарджик” 1 експерт

Офис “РС на КНСБ Перник” 1 експерт

Офис “РС на КНСБ Пловдив” 2 експерти

Офис “РС на КНСБ Разград” 1 експерт

Офис “РС на КНСБ Русе” 1 експерт

Офис “РС на КНСБ Силистра” 1 експерт

Офис “РС на КНСБ Сливен” 1 експерт

Офис “РС на КНСБ Стара Загора” 2 експерти

Офис “РС на КНСБ Търговище” 1 експерт

Офис “РС на КНСБ Хасково” 1 експерт

Офис “РС на КНСБ Шумен” 1 експерт

Офис “РС на КНСБ Ямбол” 1 експерт

Офис „РС на КНСБ Плевен” 1 експерт

Разпределението на експертите в териториалните офиси е съобразено с броя на синдикалните организации и синдикалните членове на КНСБ на територията на РС, съобразено е с тежестта и спецификата на регионални проблеми, свързани с КТД и защитата на трудови, осигурителни и синдикални права.

Изградените на териториално ниво звена на Мрежата са интегрирани организационно и функционално с Регионалните експертни кантори на РС на КНСБ[6].

Установяват се преки функционални взаимовръзки с Националния център и със Секторните офиси на Мрежата. Установяват се преки функционални взаимовръзки с основните департаменти на КНСБ, покриващи полето на дейността по КТД и защита на трудови, осигурителни и синдикални права - Департамент “Социален диалог и колективно трудово договаряне”, Департамент “Правна закрила на труда, законотворческа дейност”, Департамент “Социална защита, безопасност и здраве при работа”, Департамент “Защита на синдикалните права и трудови конфликти”, Департамент „Обучение, квалификация и проекти”[7].

Отговорност по интегрирането на териториалните звена на новата структура имат председателите на Регионални съвети на КНСБ. В общата организация и координация отговорност има изпълнителният секретар на Департамента “ОКИ” на КНСБ.[8]

 

С екторно равнище

Изграждат се 10 Секторни офиса на Мрежата.

Изградените на секторно ниво звена на Мрежата са интегрирани организационно и функционално с департаментите на КНСБ, покриващи полето на дейността по КТД и защита на трудови, осигурителни и синдикални права - Департамент “Социален диалог и колективно трудово договаряне”, Департамент “Правна закрила на труда, законотворческа дейност”, Департамент “Социална защита, безопасност и здраве при работа”, Департамент “Защита на синдикалните права и трудови конфликти”, Департамент „Обучение, квалификация и проекти”.

Интегрирани са функционално с изградените от отделните основни членове на КНСБ експертни звена.

Установяват се преки функционални взаимовръзки с Националния център и Регионалните офиси на Мрежата.

Отговорности по интегрирането на новата структура имат Председателите на основни членове на КНСБ и ресорните вицепрезиденти на КНСБ.

В общата организация и координация на дейността пряко участва и Департамент “ОКИ”.

 

Локализирането на С екторни те офис и на Мрежата се извършва чрез активни консултации с основните членове на КНСБ при съобразяване със следните критерии:

- Действие на структурите на синдиката в три основни сектора Услуги”, ”Индустрия”, “Земеделие и продоволствие”

- Актуалното международно членство на основните членове на КНСБ и участие в Европейския секторен социален диалог[9]

- Тенденции на развитие на секторите и на икономическите субекти в процес на глобализация[10]

- Тенденции на промени в характера и в съдържанието на труда и произтичащи от това проблеми в консолидирането, представителството и защитата на интереси[11]

- Състояние на отрасловия/браншовия/ социален диалог и колективното трудово договаряне, на защитата на трудови, осигурителни и синдикални права[12]

- Желано функционално диференциране и последващо интегриране на синдикалната система[13]

 

Важно условие за постигане на общите цели и на баланс с интересите на основните членове на КНСБ при изграждането на секторните офиси е съобразяването със следните принципи[14]:

- съучастие на основните членове на КНСБ при:

1/ осигуряване на помещения за изграждане на офисите и на други материални условия;

2/ осигуряване на техническо оборудване и издръжка на помещения - на второ експертно работно място, при осигурен за сметна на бюджета на Проекта втори експерт;

3/ определяне на профила и функционалните задължения на експертите и при техния подбор.

- проактивна ефективна координация между основните членове (особено от страна на тези, при които практически ще бъдат изградени офисите или ще бъде осигурен втори експерт) за:

1/ поемане тежестта на последващо интегриране с други основни членове на КНСБ при разгръщане на дейността на офисите;

2/ ефективно и равнопоставено ползване на експертите при интегрирането им с експертните звена на основните членове на КНСБ;

3/ установяване на ефективни функционални взаимовръзки с Националния център и с Регионалните офиси на Мрежата.

4/ установяване на преки функционални взаимовръзки с основните департаменти на КНСБ, покриващи полето на дейността по КТД и защита на трудови, осигурителни и синдикални права .

5/ установяване на ефективни функционални взаимовръзки с Ръководството на Проекта.

 

Резултат от проведени консултации [15] между основните членове на КНСБ е постигнато съгласие за локализиране на 10 секторни офиса за определяне на основните членове, където ще бъдат оборудвани офиси с 1 експерт и за определяне на основните членове, където ще бъде осигурен експерт без техническо оборудване и издръжка на помещение:

 

Сектор “УСЛУГИ”:

 

ОФИС “Образование и култура”

Синдикат на българските учители - оборудван офис с 1 експерт

Независим учителски синдикат

Национален браншов синдикат "Висше образование и наука" –

предоставен 1 експерт

НСФ” Култура”

 

ОФИС “Здравеопазване, държавно и местно управление,социални

дейности, НПО, отбрана”

Федерация на синдикатите от здравеопазването -оборудван офис с 1

експерт

Федерация на независимите синдикати от държавното управление и

организации - предоставен 1 експерт

Федерация на независимите синдикални организации от Българската

армия

 

ОФИС “Енергетика, водоснабдяване и пречистване на води”

- оборудван офис в сградата на КНСБ и 1 експерт

Национална федерация на енергетиците

Независима синдикална федерация на енергетиците в България

Национален браншов синдикат ”Водоснабдител”

 

ОФИС ”Транспорт, съобщения, комуникационни технологии

Съюз на транспортните синдикати в България - оборудван офис и 1

експерт

Синдикат на железничарите в България - предоставен 1 експерт

Моряшки синдикат

Синдикат на автотранспортните работници в България

Синдикална федерация съобщения

 

ОФИС ”Туризъм, търговия, кооперации, кредит и други услуги”

Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите,

туризма, кредита и общественото обслужване - оборудван офис и 1

експерт

Синдикат на туризма в България

Независима синдикална федерация на кооперативните организации

Национален банков синдикат

Национален синдикат на икономистите и одиторите в България - КНСБ

 

Сектор “ИНДУСТРИЯ”:

 

ОФИС ”Металообработване, машиностроене, електроника,

информатика и високи технологии”

Синдикална федерация "Металици" - оборудван офис и 1 експерт

Национална федерация "Метал-електро" -предоставен 1 експерт

Синдикална федерация на организациите от електрониката,

машиностроенето и информатиката

Федерация на синдикати от военно-промишления комплекс

Синдикат "Корабостроител"- Варна

 

ОФИС “Добив и преработка на минерални суровини, химическа

промишленост”

Федерация на независимите синдикати на миньорите - оборудван офис

и 1 експерт

Национална федерация на труда "Химия и индустрия" - предоставен 1

експерт

 

ОФИС “Строителство, дърводобив и дървопреработване”

Федерация на независимите строителни синдикати - оборудван офис и

1 експерт

Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и

дървопреработващата промишленост

 

ОФИС ”Лека промишленост” - оборудван офис и 1 експерт

Федерация на независимите синдикални организации от леката

промишленост

 

Сектор “ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ И

НАПИТКИ”

 

ОФИС ”Земеделие, животновъдство, производство на храни,

напитки, тютюн.”

Федерация на независимите синдикати от земеделието - оборудван

офис и 1 експерт

Федерация на независимите синдикални организации от хранителната

промишленост - предоставен 1 експерт

Синдикат на производителите на бира, храни и напитки

Независим синдикат на тютюноработниците

 

ІV. Функционален периметър на Мрежата

1. Функционална характеристика на Териториалния и Секторния офис:

· Събиране, систематизиране и анализ на информация за процесите на колективно трудово договаряне, за състоянието на двустранния и тристранен социален диалог, за проблемите по защитата на трудови, осигурителни и синдикални права, за възникнало социално напрежение и трудови конфликти на регионално и секторно ниво.

· Съдействие за създаване и поддържане на актуална база данни на регионално, секторно и национално ниво.

· Системно осигуряване на информационни материали за информационните портали „Колективно трудово договаряне, информиране и консултиране, „Трудови, осигурителни и синдикални права” на интернет страницата на КНСБ ( www.knsb-bg.org ) и Labour-bg.net. Съдействие за разширяването на експертните мрежи и за ефективна онлайн комуникация в тях.

· Провеждане на изследвания по проблемите на социалния диалог и КТД и по защитата на трудови, осигурителни и синдикални права, организирани от КНСБ и ИССИ.

· Организиране на обучения по КТД и по защитата на трудовите, осигурителните и синдикални права (включително и обучения по ключови компетенции и по „Индустриални отношения”).

· Предоставяне на консултации при подготовката, преговорите, сключването и изпълнението на КТД, както и по защитата на трудовите, осигурителните и синдикални права.

· Изготвяне на проекти на КТД и на споразумения.

· Пряко участие (при упълномощаване) на експери в процесите на договоряне.

· Превенция и съдействие за разрешаване на спорове и конфликти по повод преговорите, сключването и изпълнение на КТД.

· Съдействие за създаване на необходимите структури за водене на преговори и сключване на КТД, включително и по повод разрешаване на колективни трудови спорове – синдикални организации, екипи за преговори. Съдействие и за установяване на добри партньорски отношения с работодатели и техните организации.

· Съдействие в подготовката и реализацията на проекти на Централата и на основните членове на КНСБ, свързани с обучения, семинари, дискусии, конференции, изследвания и други за издигане капацитета на синдикалните дейци при водене на успешни преговори за сключване на КТД и по защита на трудови, осигурителни и синдикални права.

· Проучване на опита на Европейските секторни комитети и подписани от тях споразумения, формулиране на предложения за прилагането им в националния секторен диалог в България и съдействие на основните членове на КНСБ в подготовката им за участие в дейността на Европейските секторни комитети (Секторни офиси в сътрудничество с Националния център на Мрежата).

 

2. Функционална характеристика на Националния център:

Чрез Националния център на Мрежата се осъществява координация на дейността на Регионалните и Секторни офиси и съдействие като:

· Методически се осигурява процесът на събиране, анализ и съхранение на информация за развитието на социалния диалог, за сключените споразумения и КТД , за възникналите и разрешените колективни трудови спорове на общинско, областно и отраслово/браншово равнище и равнище предприятие(при необходимост).

· Осигуряват се консултации, свързани с подготовката, преговорите, сключването и изпълнението на КТД на всички равнища, и по защита на трудови, осигурителни и синдикални права на основните членове и регионалните структури на КНСБ.

· Подпомага се процесът на подобряване на съдържателните аспекти на сключваните колективни трудови договори на всички равнища.

· Методически се подпомага създаването на необходимите структури за водене на преговори и сключване на КТД, включително и по повод разрешаване на колективни трудове спорове – синдикални организации, екипи за преговори. Съдейства се и за установяване на добри партньорски отношения с работодатели и техните организации.

· Подпомага се изучаването и усвояването на методи за прилагането на добри практики, опит и стандарти в сферата на колективните преговори и договаряне сред основните членове и регионалните структури на КНСБ.

· Осъществява кординация при организиране на обучения по КТД и по защитата на трудовите, осигурителните и синдикални права (включително и обучения по ключови компетенции и по „Индустриални отношения”).

· Подпомага се участието на представители на браншовите организации в структурите на европейския социален диалог.

· Проучва се опитът на Европейските секторни комитети и подписаните от тях споразумения, формулират се предложения за прилагането им в националния секторен диалог в България. Съдейства се на основните членове на КНСБ при подготовка за участие в дейността на Европейските секторни комитети.

Чрез Националният център на Мрежата се подпомага Ръководството на КНСБ при :

· Организационно-техническото изграждане и развитие на регионалните и секторни офиси на Националната мрежа по КТД, трудови, осигурителни и синдикални права.

· Подготовката на материали и анализи по социалното партньорство, колективните преговори и колективното договаряне и защитата на трудовите, осигурителните и синдикалните права.

· Подготовката и реализацията на проекти в областта на колективното трудово договаряне и защитата на трудовите, осигурителните и синдикалните права.

· Подготовката и реализацията на проекти, свързани с обучения, семинари, дискусии, конференции, изследвания и други за повишаване капацитета на синдикалните дейци при водене на успешни преговори за сключване на КТД и по защитата на трудовите, осигурителните и синдикални права.

· Осигуряването и ефективното ползване на качествена уеббазирана информация в сайта на КНСБ и в информационните портали „Колективно трудово договаряне, информиране и консултиране„ , „Трудови, осигурителни и синдикални права" на интернет страницата на КНСБ ( www.knsb-bg.org ) и Labour-bg.net.

· Съдържателната подготовка на методически материали, разработки, публикации и други форми на издателска дейност, свързани със социалния диалог и колективното трудово договаряне, трудовите, осигурителни и синдикални права.

· Подготовката на становища по проекти на нормативни актове, пряко или косвено отнасящи се до областта на колективното трудово договаряне, защитата на трудовите, осигурителните и синдикални права.

· Реализиране на политиката на Конфедерацията по превенция и съдействие за разрешаване на спорове и конфликти по повод преговорите, сключването и изпълнение на КТД на всички равнища.

· Развитието на Националните експертни мрежи по колективното трудово договаряне, информиране и консултиране и на Националната експертна мрежа по трудови, осигурителни и синдикални права, съгласно приетите правилници за работа на мрежите.

 

Националният център на Мрежата изпълнява и функции присъщи на Териториален офис в периметъра на София-област.

 

Националната Мрежа от офиси по КТД и права осъществява функциите по консултиране и по отношение на работниците и служителите, нечленуващи в синдикални организации, но присъединили се към КТД.

 

V. Финансово и материално осигуряване на Мрежата

1. Мрежата има независимо финансиране извън бюджетите на КНСБ и нейните основни членове за целия срок на Проекта осигуряващо:

- средства за трудови възнаграждения и начисления върху тях за подбраните и назначени експерти;

- комплект техническо оборудване за 38 офиса - стационарна компютърна система, преносим компютър/лаптоп/, софтуер, мултифункционално устройство (копирна машина, скенер, принтер и факс);

- комплект техническо оборудване за експертните места в Национален център и департаментите на КНСБ, ангажирани с изграждането и развитието на Мрежата - стационарна компютърна система, преносим компютър/лаптоп/, софтуер, копирна машина, скенер, принтер, мултимедийни устройства и др.;

- месечни разходи за издръжка /консумативи/ на Националния център и мрежата от офиси;

- разходи за изграждане и поддръжка на нов информационен интернет портал „Трудови, осигурителни и синдикални права”;

- разходи за усъвършенстване и поддръжка на изградени инфор­мационни портали ”Колективно трудово договаряне, информиране и консултиране” и Labour-bg.net

- разходи за организация и провеждане на обучения на 40 преподаватели по ключови компетенции и 150 преподаватели по Индустриални отношения.

- разходи за организация и провеждане на обучения на 2500 представители на целевата група по ключови компетенции и обучения на работното място на 550 работници и служители по Индустриални отношения .

- разходи за печатни и промоционални материали, свързани с дейността на Мрежата.

2. Осигурява се подходящо помещение ( 2 помещения за Секторни офиси с две експертни места, локализирани при различни основни членове на КНСБ), които се оборудват с необходимите технически средства за работа и комуникация, връзка с интернет, с необходима литература и др. Осигурява се гарантиран он-лайн достъп до информационните портали на интернет страницата на КНСБ и изградените база данни на КНСБ.

3. Визуализацията на Националния център и на всеки Териториален и Секторен Офис се осъществява на подходящо място в подходяща художествена форма съгласно Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съдържаща: наименованието и знаците на Проекта; наименованието и знаците на КНСБ; надпис - Националната Мрежа по колективно трудово договаряне и права ; наименованието на конкретния офис на Мрежата, неговият адрес, тел., е-mail и интернет адрес; друга специфична за всяки офис информация.[16]

 

 

19.01.2010

гр.София

_______________________________________________

[1] Има се предвид трудови, осигурителни и синдикални права.
[2] Виж КНСБ,Стратегия за развитие и регулиране на индустриалните отношения-стр.31-35; 132-147,С.,2009
[3] Виж КНСБ и бъдещето на труда: Да реформираме и обновяваме синдиката съобразно промените в характера и съдържанието на труда.КНСБ,VІ конгрес – Документи,Програма стр.41-47. ,С.,2007
[4] Приложение 2,3 и 4
[5] Виж Устав( чл.29, т.5 и чл.30, т.2, т.3.),КНСБ,С.,2008
[6] Виж Устав(чл.42),КНСБ,С.,2008
[7] Пак там (чл.30, т.2 т.3).
[8] Пак там.
[9] Приложение 1
[10] Виж КНСБ,VІ конгрес – Документи,С.,2007
[11] Пак там.
[12] Виж КНСБ,Стратегия за развитие и регулиране на индустриалните отношения,С.,2009
[13] Този критерий е в основата на продължаващата от години дискусия за организационното консолидиране, укрепване и развитие на синдикалните структури.
[14] Виж Устав:(чл.2,ал.1,т.3,т.4,т.5; чл.4,т.9; чл.8, ал.1,т.5; чл.9,ал.1,т.2,т.4,т.9,т.11),КНСБ,С.,2008
[15] Проектът за локализиране на 10 Секторни офиса е обсъден на Заседание на Консултативните комитети на КНСБ в бюджетната и материалната сфера, на Заседание на КС на КНСБ и в режим на свободна обмяна на мнения и предложения с ръководствата на основните членове на КНСБ.
[16] Приложение 5

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.