Концепция

Инж. Невена Стефанова, директор на Инспекцията по труда: “Службите по трудова медицина си вършат работата проформа”

 

Работодателите и службите по трудова медицина безотговорно се отнасят към задълженията си за оценка на рисковете на работа в предприятията, коментира инж. Невена Стефанова, директор на Инспекцията по труда във Велико Търново след проверките през септември.

“Установихме порочна тенденция работодателите да документират чрез службите по трудова медицина само някои от рисковете при работа, които те самите не познават, а какво остава да са изпълнили законовото си задължение преди идентифицирането на рисковете да са се допитали и консултирали с работниците при оценяването на работното място и оборудването”, посочи инж. Стефанова.
През септември Инспекцията по труда е направила в областта 144 проверки, при които са разкрити 668 нарушения на трудовото законодателство и законът за здравословните и безопасни условия на труд. Съставени са актове на 35 работодатели.
Три трудови злополуки са разследвали през септември от Инспекцията по труда и НОИ. В “Захарни заводи – Горна Оряховица” повредено съоръжение е изпуснало пара и е обгорило работник, а друг е останал без пръст, откъснат от преса. В “Казино Полтава” чистачка е паднала от стълба и си е счупила ръката.
Здравка МАСЛЯНКОВА
www.dnesbg.com    

 

 

 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.