Правилник

Правилник

ПРАВИЛА

за работа  на Национална МРЕЖА от офиси

по колективно трудово договаряне  и  права

 

 

І. Общи положения

Настоящите правила са разработени въз основа на Концепцията за изграждане на Национална Мрежа от офиси по колективно трудово договаряне и права, наричана за по-кратко по-надолу в текста „ Мрежа” или „ Мрежата”.

МРЕЖАТА Е :

1.Нова, уникална, интегрирана структура на КНСБ, която обхваща Национален център, 28 териториални и 10 секторни офиси,

2.Опряна на три обективно съществуващи дадености, които надгражда и  интегрира в  единно цяло :

- изградените формални организационни структури на синдикалната система;

- съществуващите на функционално равнище експертни мрежи на КНСБ;

- действащите на информационно равнище информационни канали на синдикалната система с възможностите на изградени информационни интернет портали.

3. Обезпечена:

- в кадрово отношение с назначени по трудов договор 50 експерта – 2 в Националния център, 16 в секторните офиси, 32 в териториалните офиси;

- в организационно отношение с функционалните характеристики на структурните звена на Мрежата, и длъжностните характеристики на експертите.

 

ІІ. Отговорности, свързани с  функциониране на Мрежата

1. Национален център

Поради липса на изградена териториална структура на КНСБ (Регионален съвет) за  София – област, към Националния център е интегриран териториален Офис “София –област”

1.1.Експертите в Националния център и в интегрирания към него териториален  Офис “София–област” се ръководят от вицепрезидента  Направление” Обща синдикална политика”.

1.2. Оперативната им дейност, организацията и ръководството на тяхната работа, се осъществява от изпълнителните секретари ръководещи

А/ основните функционални департаменти на КНСБ:

- “Социален диалог и колективно трудово договаряне”,

- “Правна закрила на труда, законотворческа дейност”,

- “Социална защита, безопасност и здраве при работа”,

- “Защита на синдикалните права и трудови конфликти”,

Б/ и чрез изпълнителните секретари на над функционалните департаменти:

-         „ОКИ” и

-     „Обучение, квалификация и проекти”.

1.3. За по-ефективна организация на работата  на експертите  се осъществява и условно разпределение на задълженията и отговорностите  им по проблемни области  както следва:

- по социален диалог и КТД;

- по  закрила на труда, синдикални права и трудови конфликти;

- по социална закрила.

1.4. Конкретните задължения и отговорности на експертите  са отразени в разработена  длъжностна характеристика за длъжност Експерт в Националния център на  Националната мрежа по колективно трудово договаряне и права на КНСБ.

1.5 На експертите в Националния център и в интегрирания към него териториален  Офис “София –област”  се възлагат задължения и отговорности, присъщи на   експерти в териториален офис,  свързани с решавате на проблеми в предприятия и организации в  периметъра на София-област. Отговорност за координацията  при възлагане и изпълнение на  задачи в тези случаи  има изпълнителния секретар на Департамент „ОКИ”.

1.6. Вицепрезидентът  по обща синдикална политика или упълномощен  от него изпълнителен секретар, периодично (седмично или месечно)  провежда съвместни срещи за обща координация. В срещите участват изпълнителните секретари, експертите от Националния център, Националните координатори на Националната експертна мрежа по колективно трудово договаряне, информиране и консултиране и на Националната експертна мрежа по трудови, осигурителни и синдикални права,  а при необходимост и други експерти от функционалните департаменти.

1.7. Експертите  от Националния център и в интегрирания към него териториален  Офис “София –област” поддържат  преки функционални взаимовръзки  с експертите от Териториалните офиси  и  от  Секторните офиси на Мрежата. По същностни въпроси комуникацията се осъществява след информиране на съответния изпълнителен секретар, в зависимост от характера на проблема.

1.8.Отчитането на  дейността на експертите в Националния център и в интегрирания към него териториален  Офис “София –област”  се осъществява чрез  въвеждането на регистрационен дневник (на електронен и на хартиен носител), както и други отчетни документи създадени по указание на водещия вицепрезидент, в който ежемесечно се отразява  взаимодействието им с  изпълнителните секретари, ръководещи основните функционални департаменти и с експертите от другите звена на Мрежата чрез участие при :

·        събиране на информация от звената на Мрежата и  формиране на база данни;

 • консултации по права (трудови,осигурителни,синдикални);
 • консултации по КТД - подготовка на преговори, провеждане на преговори и изпълнение на  сключени КТД;
 • разработване  на проекти на КТД или на  части и текстове от КТД;
 • пряко участие в преговори по КТД и в преговори за решаване на конфликти (в т.ч. процедури на посредничество, арбитраж, съдебни дела).
 • съвместно  решаване на  проблеми  с експерти от Секторните офиси и Териториалните офиси на Мрежата.
 • подготовка на  информация и анализи за  функционалните департаменти на КНСБ.
 • подготовка на материали за информационните интернет портали на Мрежата.
 • подготовка и участие в обучения по Индустриални отношения и др.
 • консултации, предложения и разработки, свързани с координацията на процесите на колективното договаряне на национално равнище с това на Европейско равнище.
 • Осъществено съдебно представителство по реда на чл. 45 Кодекса на труда.

Към регистрационния дневник  в архивиран вид се прилагат и  конкретни материали.

1.9.Отчетната информация, заверена от Националните координатори на експертните мрежи на КНСБ се предоставя  в Департамент  „ОКИ”. Предоставената информация е достъпна за всички вицепрезиденти и изпълнителни секретари на функционални департаменти .

1.10. Националният център и експерти на основата на приетата с Концепцията функционална характеристика,  с прякото участие на изпълнителните секретари приоритетно осъществяват :

-събиране на информация от звената на Мрежата, формиране на база данни, модериране на информационните интернет портали;

-сравнения и анализи по определени критерии на действията и постиженията в областта на колективното трудово договаряне и защитата на права - на европейско равнище и на национално равнище в различните сектори и територии;

-методически и концептуални баланси в поведението на Мрежата и коригиращи въздействия.

1.11. Отговорност за финансовото и материално-техническото осигуряване на дейността на Националния център, в т.ч. визуализация на офиса,  комуникации – телефони в мрежа, единен формат на e-mail, достъп до информационни интернет портали и др. имат  изпълнителния секретар на Департамент”ОКИ”, гл.счетоводител на КНСБ .

 

2.Териториални офиси на Мрежата

2.1. Експертите в Териториалните офиси са част от Регионалните експертни кантори на РС на КНСБ.

2.2. Конкретните задължения и отговорности на експертите  са отразени в разработена  длъжностна характеристика за длъжност Експерт в Регионален офис на

Националната мрежа по колективно трудово договаряне и права на КНСБ.

2.3. Организацията на  работа на експертите се осъществява  от председателите на РС на КНСБ.

2.4. На експертите се възлагат  задачи пряко или чрез председателите на РС  и от изпълнителните секретари, по т.1.2

2.5. В работата си експертите от териториалните офиси поддържат  преки функционални връзки  с експертите от Националния център и  от  Секторните офиси на Мрежата.  По същностни въпроси комуникацията се осъществява след информиране на председателя на РС на КНСБ.

2.6.Отчитането на  дейността на експертите  се осъществява чрез  въвеждането на регистрационен дневник в РС на КНСБ (на електронен и на хартиен носител) в който ежемесечно се отразяват:

 • Брой  на дадени консултации по права (трудови,осигурителни,синдикални);
 • Брой  на дадени консултации по КТД - подготовка на преговори,провеждане на преговори и консултации, свързани с изпълнение на  сключени КТД;
 • Брой  на разработени  проекти на КТД или на  части и текстове от КТД;
 • Брой  на пряко участие в преговори по КТД и в преговори за решаване на конфликти(в т.ч. процедури на посредничество, арбитраж, съдебни дела).
 • Брой и характер на съвместно  решени проблеми  с експерти от Секторни офиси на Мрежата.
 • Брой  и характер на предоставена информация  за  Националния център на Мрежата и функционалните департаменти на КНСБ.
 • Брой и характер на предоставените материали за информационните интернет портали на Мрежата.
 • Брой на организирани обучения по Индустриални отношения и др.
 • Осъществено съдебно представителство по реда на чл. 45 Кодекса на труда.

Към регистрационния дневник  в архивиран вид се прилагат и  конкретни материали.

2.7.Отчетната информация, заверена от председателите на РС се предоставя от експертите в Департамент  „ОКИ”. Предоставената информация е достъпна за всички изпълнителни секретари на функционални департаменти .

2.8. Териториалните офиси и експерти на основата на приетата с Концепцията функционална характеристика, с прякото участие на председателите на РС на КНСБ приоритетно осъществяват своята дейност на терена на предприятията и организациите в периметъра на териториалната структура на КНСБ. При необходимост интегрират своята работа с експерти от отделни Секторни офиси на Мрежата.

2.9.Експертите ползват базата данни, експертен и организационен ресурс на РС на КНСБ.

2.10. Отговорност за финансовото и материално-техническото осигуряване на дейността на Териториалните офиси,   в т.ч. визуализация на офисите, комуникации – телефони в мрежа, единен формат на e-mail, достъп до информационни интернет портали и др. имат  изпълнителния секретар на Департамент”ОКИ”, гл.счетоводител на КНСБ и председателите на РС на КНСБ.

3.Секторни офиси на Мрежата

3.1.Експертите в Секторните офиси са част  и от   изградените от отделните основни членове на КНСБ експертни звена.

3.2. Конкретните задължения и отговорности на експертите в Секторните офиси  са отразени в разработена  длъжностна характеристика за длъжност Експерт в Секторен офис на Националната мрежа по колективно трудово договаряне и права на КНСБ.

3.3.Организацията на работа на експертите  се осъществява от председателите на  основните членове на КНСБ, където са локализирани секторните офиси или  второ експертното  работно място.

3.4. Отговорност на председателите на  основните членове на КНСБ, където са локализирани секторните офиси или  второ експертното  работно място е осъществяването на координация и интеграция с ръководството на останалите основни членове на КНСБ от периметъра на  конкретния секторен офис за:

-  ефективно и равнопоставено ползване на експертите при интегрирането им  с експертните звена на основните членове на КНСБ;

- установяване на ефективни  функционални връзки  с Националния център и с Регионалните офиси на Мрежата.

- установяване на преки функционални взаимовръзки с  департаментите на КНСБ, покриващи полето на дейността по КТД и защита на трудови, осигурителни и синдикални права и осигуряване срочното предоставяне на информация.

- установяване на ефективни функционални взаимовръзки с Ръководството на Проекта.

3.5. На експертите се възлагат задачи и от ресорните вицепрезиденти на КНСБ чрез  председателите на  основните членове на КНСБ, където са локализирани секторните офиси или  второ експертното  работно място.

3.6. Методически работата на експертите се ръководи и от изпълнителните секретари по т.1.2.

3.7. В работата си експертите  от секторните офиси поддържат  преки функционални взаимовръзки  с експертите от Националния център и  от  Териториалните офиси на Мрежата.  По същностни въпроси комуникацията се осъществява след информиране на съответния председател на основен член на КНСБ, в зависимост от характера на проблема.

3.8. Секторните офиси и експерти на основата на приетата с Концепцията функционална характеристика, с прякото участие на председателите на основни членове на КНСБ, приоритетно осъществяват своята дейност на терена на отраслите и браншовете в периметъра на конкретния секторен офис, с акцент върху:

- консултиране на процесите на колективно трудово договаряне и защита на права, разработването на проекти на КТД, подготовка и провеждане на преговори по КТД и за решаване на конфликти.

- проучване на европейски социален диалог, координация на колективните преговори, проучване на  опита на Европейските секторни комитети и подписани от тях споразумения, формулиране на  предложения  за прилагането им  в  секторния  диалог и колективно трудово договаряне на национално равнище.В тази насока работата се интегрира  с експерти от Националния център.

- разпространение на резултатите от секторното договаряне. Поддържане на постоянна връзка с предприятията от периметъра на секторния офис, а при необходимост интегриране  работа с експерти от отделни Териториални офиси на Мрежата.

3.9.Експертите ползват базата данни, експертен и организационен ресурс на основните членове на КНСБ от периметъра на секторния офис.

3.10.Отчитането на  дейността на експертите  се осъществява чрез  въвеждането на регистрационен дневник (на електронен и на хартиен носител) в който ежемесечно се отразяват:

 • Брой  на дадени консултации по права (трудови,осигурителни,синдикални);
 • Брой  на дадени консултации по КТД - подготовка на преговори,провеждане на преговори и консултации свързани с изпълнение на  сключени КТД;
 • Брой  на разработени  проекти на КТД ;
 • Брой  на пряко участие в преговори по КТД и в преговори за решаване на конфликти (в т.ч. процедури на посредничество, арбитраж, съдебни дела)
 • Брой и характер на съвместно  решени проблеми  с експерти от Териториални офиси на Мрежата.
 • Брой  и характер на предоставена информация  на Ръководствата на основни членове на КНСБ, на  Националния център на Мрежата и на функционалните департаменти на КНСБ.
 • Брой и характер на предоставените материали за информационните интернет портали на Мрежата.
 • Брой на организирани обучения по Индустриални отношения и др.
 • Брой на консултации, предложения и разработки, свързани с координацията на процесите на колективното договаряне на национално равнище с това на Европейско равнище
 • Осъществено съдебно представителство по реда на чл. 45 Кодекса на труда.

Към регистрационния дневник  в архивиран вид се прилагат и  конкретни материали.

3.11.Отчетната информация, заверена от председателите на основните членове на КНСБ се предоставя  в Департамент  „ОКИ”. Предоставената информация е достъпна за всички изпълнителни секретари на функционални департаменти .

3.12. Отговорност за финансовото и материално-техническото осигуряване на дейността  на Секторните офиси, в т.ч. визуализацията на офисите,  комуникации – телефони в мрежа, единен формат на e-mail, достъп до информационни интернет портали, имат  изпълнителния секретар на Департамент”ОКИ”, гл.счетоводител на КНСБ .

3.12.1.Председателите на основни членове на КНСБ при които практически се  изградат офисите имат отговорности за осигуряване на подходящи помещения  и на други материални условия.

3.12.2.Председателите на основни членове на КНСБ при които се осигурява  за сметна на бюджета на Проекта втори експерт, имат отговорност да осигурят помещение за второ експертно място в конкретния офис, средства за консумативи, техническо оборудване (стационарна компютърна система, преносим компютър/лаптоп/, софтуер, мултифункционално устройство (копирна машина, скенер, принтер и факс), връзка с интернет, необходима литература и др.

 

ІІІ. Заключителни разпоредби

§1. Тези правила са приети на заседание на ИК на КНСБ на 15.03.2010 г.

§2.Правилата са  неразделна част от Концепцията на изграждане на Национална Мрежа от офиси по колективно трудово договаряне и права, приета от ИК на КНСБ на 19.01.2010 г.

§3.Правилата допълват  приетите  правилници на Националната експертна мрежа по колективно трудово договаряне, информиране и консултиране и на Националната експертна мрежа по трудови,осигурителни и синдикални права.

§4. Правилата могат да бъдат изменяни и допълвани по реда на приемането им.

§5Правилата влизат в сила от датата на тяхното приемане.

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.