Международни практики

Законът осигурява защита за чуждестранните работници във Великобритания

Health and Safety Executive (HSE) – Дирекция здравеопазване и безопасност на работното място и местните власти са отговорни за прилагане на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд във Великобритания. Законът осигурява защита за чуждестранните работници, независимо дали работят тук легално или не.

Този уебсайт ще помогне на чуждестранните работници и техните работодатели да разберат своите права и отговорности според Британското законодателство за здравословни и безопасни условия на труд.

Ако сте чужденец, работещ тук, този уебсайт ще ви помогне да:

  • Научите за вашите права и отговорности под Британското законодателство за здравеопазване и безопасност на труда; и
  • Намерите информация за здравословните и безопасни условия на труд, включващи вашите основни права и условия на работа като работни часове, почивки и свободно време.

Ако сте работодател, този уебсайт ще ви помогне да научите за:

  • Добрите практики при назначаване на временно заети и чуждестранни работници; и
  • Вашите законови отговорности към тях.


http://www.hse.gov.uk/migrantworkers/bulgarian/index.htm

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.