Международни практики

Селскостопанската политика на ЕС – грижа за бъдещето

В два броя на вестник „Стандарт” – на 16.09.2011 г. (петък) и 30.09.2011 г. (петък) ще бъдат разпространени два едночасови филма на тема: „Селскостопанската политика на ЕС – грижа за бъдещето”,  във връзка с изпълнение на проект на вестник „Стандарт” към Европейската комисия. На сайта на вестника www.paper.standartnews.com, където ще бъдат качени филмите, можете да видите и банер за проекта.

Славка Бозукова
Изпълнителен директор на „Стандарт Нюз” АД

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.