Международни практики

У нас ПЕРС чертае стратегията си за следващите четири години

На 21 септември, кметът на София Йорданка Фандъкова откри в хотел „Хилтън” 4-тото Лятно Училище на Пан-Европейския Регионален Съвет (ПЕРС), част от Международната конфедерация на профсъюзите, която ще продължи у нас до 23 септември. В ПЕРС членуват 90 организации-членки (национални конфедерации) от Европа и Азия, включително Русия, Украйна и ОНД.

Президент на ПЕРС е Михаил Шмаков, президент на Руската федерация на независимите профсъюзи, а Генерален секретар е Бернадет Сегол, която е и генерален секретар на Европейската Конфедерация на профсъюзите. За срещата у нас е и Генералният секретар на Международната Конфедерация на профсъюзите Шарън Бъроу.
Срещата събира лидери на националните синдикални конфедерации, сред които са и президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентът Николай Ненков и президентът на КТ „Подкрепа” д-р Константин Тренчев. Те ще обсъждат програмата на ПЕРС за следващите четири години, както и стратегиите и насоките за осъществяването й. Участие в срещата ще вземат Дан Куния – Директор на бюрото за работнически дейности на МОТ, Женева, Димитрина Димитрова – МОТ, Женева, Генералният секретар на МКП Шарън Бъроу, Бернадет Сегол – Генерален секретар на ЕКП, както и експерти от отдела за икономическа и социална политика на МКП.

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.