Международни практики

Немските синдикати договориха получават увеличение на заплатите в немски енергигиен концерн!

Немският синдикат на химиците и енергетиците IG BCE подписа нов Колективен трудов договор включващ увеличение с 2.7% на работните заплати за 25,000 заети в енергийния холдинг RWE. Договора влиза в сила от 1 декември 2011 г., а също така допълнително е договорено запазването на заетостта за всички работници и по-големи възможности на служителите за участие в програми за обучение.

До това споразумение се достигна едва след като профсъюзните органзиации организираха едночасова предупредителна стачка в средата на ноември с настояване за увеличение на заплатите с 6,5%. В последствие и двете страни в направиха отстъпки от своите позиции, за да се запази социалнят мир и да се подпише нов двугодишен КТД. С който  синдикатите са успели да договорят запазване на заетостта на всички работници и служители до юли 2012 г.

По материали от www.icem.org
12 декември 2011 г.
Изготвил: Чавдар Ангелов
Експерт  в секторен офис „Добив и преработка на минерални суровини, химическа промишленост” на Националната мрежа по КТД и права на КНСБ

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.