Международни практики

540 000 шведски работника с по-високи доходи от 1 февруари 2012 г.

Шведските индустриални профсъюзи договориха увеличение на заплатите с 3% за 540 000 работника от 1 февруари 2012 г., заети в индустрията.
Споразумението е резултат от доброто развитие на шведската икономика. Така например експорта на технологични продукти е нараснал с цели 21% през изминалата 2011 г..

Допълнително към увеличението на заплатите за високо квалифицираните служители са предвидени заделянето на повече средства спрямо 2011 г., които да отидат за тяхното обучение и професионално развитие.
Според профсъюзите споразумението ще доведе до подобряване на благосъстоянието и квалификацията на шведските работници, без това да навреди на конкурентноспособността на икономиката.
Гарантирането на 3% увеличение на заплатите, ще доведе до повишаване на покупателната способност на шведските граждани, а в резултат на това и подобрение на икономиката на страната.

По материали от www.icem.org
25 януари 2012 г.
Изготвил: Чавдар Ангелов
Експерт  в секторен офис „Добив и преработка на минерални суровини, химическа промишленост” на Националната мрежа по КТД и права на КНСБ

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.