Международни практики

Без съкращения на работни места в датската индустрия.

Сигурността на съществуващите работните места и създаването на работни места е в основата на новото двугодишно националното трудово споразумение между социалните партньори в Дания, което ще обхване 240,000 датски работници от индустрията. Това споразумение стана възможно след като страните се разбраха да не увеличават настоящите бонуси и привилегии на своите работници, а да се фокусират върху запазване на техните работни места в периода 1 март 2012 – 1 март 2014 г.
Отчитайки несигурността на икономическата среда се създава възможността при намалено работно време работниците да се преквалифицират и обучават без да губят доход - получават същото възнаграждение като при 8 часов работен ден.

Споразумението получи широко обществено одобрение в Дания, като необходимата градивен елемент за възстановяване на около 80 000 промишлени и производствени работни места, които са били загубени в страната от началото на финансовата криза.
По материали от www.icem.org
28 февруари 2012 г.
Изготвил: Чавдар Ангелов
Експерт  в секторен офис „Добив и преработка на минерални суровини, химическа промишленост” на Националната мрежа по КТД и права на КНСБ

 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.