Международни практики

Химическите работници в Германия с по-високи доходи от 1 юли.

На 24 май 2012 г. приключиха преговорите между Профсъюза на химическите работници в Германия  -  IGBCE с работодателската организация BAVC с подписано споразумение за увеличение на заплатите с 4,5% от 1 юли тази година. От повишението ще бъдат „засегнати“ 550 000 работника в 1900 предприятия.

Може би дори по-значимо постижение е  постигнатото допълнително намаляване на работното време за възрастните работници (при запазване на възнагражденията), което да даде повече възможности и свободни позиции за младите. По-възрастните работници ще запазват възможността да се пенсионират при желание от тяхна страна на 55 г. или 10 години по-рано от изискуемите по закон 65 г.!

В подписаното споразумение не са забравени и младежите на стажантски позиции, които ще получат допълнителни 50 Евро на месец, спрямо досегашния си доход.

Споразумението бе определено като особено сполучливо и от новият председател на обединената европейска индустриална федерация – IndustriALL – Михаел Василиядис като много успешно за немските работници!

По материали от www.icem.org
Изготвил: Чавдар Ангелов
Експерт  в секторен офис „Добив и преработка на минерални суровини, химическа промишленост” на Националната мрежа по КТД и права на КНСБ

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.