Международни практики

Федерация „Индустрия“ в Синдикална конфедерация на работническите комисии в Испания подписа първия КТД в Албасете /Автономна област Кастиля- Ла Манча, Испания/ – в сектор „Метал“

След осем месеца от началото на преговорите и в резултат на усилията от двете страни за сближаване на позициите, бе подписан първият секторен КТД за цялата провинция Албасете, следвайки основните правила,  определени от Националното споразумение за КТД между работодатели и синдикати тази година.

На 13 юли 2012г. на масата на преговорите по договарянето в сектори индустрия и услуги /Метал/ в провинция Албасете, се прие ново споразумение, което ще бъде в сила за 2012-2013г. Този колективен трудов договор обхваща  9000  работници в сектор „Метал“ в провинция Албасете и е резултат на сериозни усилия  за постигане на разбирателство между преговарящите  страни.

Споразумението, следвайте инструкциите на националния колективен трудов договор (II ANC), подписан в Мадрид миналия февруари. Това споразумение има за цел да осигури сигурност и спокойствие на работници и работодатели, за да продължи борбата за поддържане на заетостта в промишлеността в  провинцията и да се договорят условията на труд в  сектора през тези две години.

Увеличението на заплатите за 2012 и 2013 г. ще бъде съответно 0,5 и 0,6 за всички елементи на заплащането, с допълнително заплащане, в случай на отклонение в рамките на параметрите от  националния колективен трудов договор. Той също така регулира неравномерното разпределение на работния ден (10%) за решаване на пиковото натоварване в компаниите и по този начин да се подпомогне  запазването на работни места, най-важната задача засега.

Според  Анхел Леон, изпълнителен секретар за сектор „Метал“, много е важно, че именно в такъв тежък за  страната момент, “успяхме да постигнем споразумение с работодателите, за да бъдат ясни правилата на играта в трудовите отношения. От днес нататък трябва положим всички усилия, за да се изпълнява договора, като избягваме  по този начин евентуалните нарушения от страна на работодатели, които ще се оправдаят с кризата и ще се опитат  да наложат по-лоши условия от договорените в КТД на провинцията за сектор „Метал“.

www.industria.ccoo.es

Христина Стойчева, експерт в Секторен офис „ Металообработване, машиностроене, електроника, информатика и високи технологии“ на НМ по КТД и права

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.