За нас

Европейски практики в колективното трудово договаряне - бр. 1/2011 год

1. Белгия

Частният сектор е съгласен да излезе на консултация
24 януари 2011 г.
Трите синдикални конфедерации в Белгия са се споразумели за ново рамково споразумение за частния сектор за 2011-2012 год.
Ключов елемент от споразумението е поддържането на системата на индексация в заплащането, което напоследък е било център на работодателските критики. Има съгласие и за малка допълнителна сума на нарастване на заплатите (в размер на 0,3%), която ще се отпусне над нивото на индексация.
Другите основни елементи на споразумението, които сега се консултират, включват увеличения на помощите от социални грижи, удължаване на някои временни споразумения, включително за ранно пенсиониране и ангажименти за продължителна, много дълга  работа и имат за цел да хармонизират различни правни разпоредби, обхващащи работниците с т.н. „сини” и „бели” якички.

2. Австрия

Нефтените работници получават 2.5% увеличение
25 януари 2011 г.
GDA-djp и PRO-GE синдикати съобщават, че са успели да договорят колективен трудов договор за петролната индустрия, който включва и скала за редовно увеличение на заплатите от 2,5%. Увеличението за най-ниските нива, за новопостъпващи работници и за извънредна работа и други такси ще бъде 2,7%, докато пътните разходи ще бъдат повишени с 2.2%.
Споразумението обхваща периода 1 февруари 2011 год. - 31 януари 2012 г.

Здравеопазването и социалните работници получават 2% увеличение
24 януари 2011 г.
След трудни преговори на VIDA и GPA-DJP синдикати са се споразумели за 2% увеличение на заплатите, което да обхване 80 000 работници от сектора на частните здравни заведения и социални грижи. Споразумението е подписано за срок от 12 месеца, считано от февруари 2011 година.
Синдикатите твърдят, че в тези две области са получили реално малко увеличение на добавката, която се отнася до две области: за гледане на болни хора и минал трудов стаж. Новите правила за периода на минал трудов стаж, ще се ползват от работниците, които сменят работодателите в сектора и ще се имат предвид при определянето на заплатите.

3. Франция

Стачките на пристанищните работници продължават
27 януари 2011 г.
На 28 януари, след три поредни седмици на протести, докерите и други пристанищни работници водени от CGT, започнаха 4-дневна национална стачка срещу условията на труд и пенсионната реформа. Синдикалните лидери изтъкнаха, че напредък в преговорите не е постигнат. Подчертано бе, че стачката няма да повлияе на петролния трафик и пътническите кораби, но ще бъде спрян главно контейнерния превоз и насипните превози.
През май 2010г., Синдикатът постигна  базово Споразумение с пристанищните работодатели, което обхваща 6 хиляди докери, работещи при тежки условия на труд и за които бе договорена възможност да се пенсионират 4-5 години по-рано от националната пенсионна възраст. Но правителството, което тогава се ангажира с частичното финансиране на ранно пенсиониралите се, сега твърди, че Споразумението трябва да се съобрази /промени/ с новите национални правила за пенсиониране, въведени в страната през ноември 2010 г. На 21 януари т.г. Международната федерация на транспортните работници и ETF им оказа съдействие, като призова  Европейският синдикат на докерите да подкрепи френските си колеги.

Синдикати критикуват несигурната заетост в публичния сектор
24 януари, 2011г.
Очаква се да започнат преговори за условията на наемане на работа в публичния сектор. Седем синдикални федерации са определили основните си искания и критикуват начина, по който формите на несигурната заетост при наемане на работа се разпространяват в трите основни сфери на публичния сектор: държавната администрация, местното управление и здравните услуги.
Синдикалните федерации искат повече работници да бъдат ангажирани по-пълно, трайно и сигурно с гражданските услуги, а не да бъдат извадени от публичния сектор или устройвани с временни договори. Те също са призовали Правителството да оттегли предложението си за по-широкото въвеждане на нови краткосрочни договори и за работа на договори, обвързани с проекти.

4. Германия
Енергийните компании с предупредителни стачки
31 януари 2011г.
Ver.di призова своите членове във Vattenfall и RWE енергийни компании за подкрепа на предупредителни стачки, които имат за цел да засилят позицията на синдикатите в следващия етап на колективното договаряне.
Във Vattenfall синдикатът разкритикува дружеството за неизпълнение на задължението да се направи конкретно предложение след втория етап от преговорите относно исканията на синдикатите за 6,5 процентно увеличение на заплащането за 20 хиляди служители.
Ver.di и IGBCE, членуващи в RWE също искат 6,5 процентно увеличение, а не само предлаганото от работодателите 2,4 процентно плюс фиксирана сума след петия кръг на колективните преговори.
Тези синдикати съобщават, че предупредителната вълна от 24 януари т.г. е показателна за силното и нарастващо недоволство на работниците от RWE.

Федерацията на работодателите обяви за илюзорни синдикалните искания
28 януари  2011 г.
Президентът на Германската Федерация на работодателите (BDA) Дитер Хъндт характеризира исканията на синдикатите за предстоящия кръг от преговори като ”направо от царството на мечтите и напълно илюзорни”, въпреки, че каза, че работодателите са готови да плащат на своите работници повече, отколкото е нарастването на издръжката на живот.
Според Хъндт, дори ако в страната има миналогодишния икономически растеж, който е най-бързият след обединението, то катастрофалният спад от кризисната 2009 год. ще бъде преодолян и продуктивността ще достигне  нивото от преди кризата още в края на тази година.

5. Унгария
Споразумение на унгарската държавна железница за работната заплата
19 януари 2011 г.
На 18 януари т.г. работодателят Унгарски държавни железници (MAV) и синдикатите са сключили три споразумения - за заплати, за изменение на колективния трудов договор и за заетостта. Според споразумението за заплатата, брутните заплати на тези, които печелят по-малко от 293 400 форинта на месец (€ 1070) ще бъдат компенсирани за намалението на нетните заплати, произтичащи промените в облагането с данък на лицата. В рамките на обхвата на колективното споразумение, страните се споразумяха да повишат брутната стойност на обезщетенията в натура (храни и напитки) от 12 000 форинта (€ 44) на 350 000 HUF (€ 1280) годишно.

6. Финландия
Предприятие за опаковки - принудено да плаща на работниците
27 януари 2011 г.
Stora Enso Group - финландско-шведското предприятие за опаковки - обяви във вторник, 25 януари т.г., че ще се придържа към решението, взето от финландския Върховния съд през декември 2010 г., което означава в крайна сметка плащане на бонуси на служителите – тяхното изплащане бе отказано на работниците, участвали в стачката през 2005 - 2009 г. Спорът е иницииран през пролетта на 2006 г., когато Stora Enso отказва да плати бонуси на служителите, които са взели участие в стачка. Синдикатът на служителите на заплата (сега „Pro”, след сливането със съюза „Pro”) изправи дружеството в съда от името на около 1000 членове. Преди обявяването му във вторник, Stora Enso е отказал да плати бонусите, въпреки решението на съда на такова високо ниво. Изправени пред тази ситуация, синдикалните представители на Pro решават да организират двудневна стачка, с начална дата 27 януари т.г. Този ход на Stora Enso води до отмяна на стачката. От компанията във вторник заявиха, че ще предвидят допълнително заплащане на € 21 000 000 - дължми за плащане на бонуси.

Подбор и превод: Емилия Маркова и Диана Косева

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.