За нас

Европейски практики в колективното трудово договаряне - бр. 2/2011 год

Германия

Нов колективен трудов договор на Volkswagen
18 февруари 2011 год.
Представителите на най-големия профсъюз в страната IG Metall, след преговори продължили 13 часа, в нощта на 8 февруари т.г. подписаха нов колективен трудов договор, обхващащ 100 000 работници от шестте западногермански производствени площадки на заводите Volkswagen и неговия финансов отдел.
Най-важните елементи на споразумението са следните: от 1 февруари 2011 г. на работещите трябва да се заплаща глобална (обща) сума от 1 % върху изплащаната годишна заплата, чиито размер обаче да не бъде по-малко от 500 евро (200 евро за новите работници, чираците); от 1-ви май 2011 г. работните заплати ще бъдат увеличени с 3.2%; допълнително заплащане за изпълнение на целеви задачи за срок от пет месеца (януари-май 2011 г.) между 400-600 евро; от месец юни 2011 г. - редовно изплащане за изпълнение на целеви задачи средно по100 евро на месец.
Срокът на споразумението за заплатите е 16 месеца и ще важи до 31 май 2012 год., т.е. два месеца след изтичане на срока на действие на секторното споразумение за металоиндустрията и електрическата индустрия.

3.4% покачване на заплатите в енергийните компании
14 февруари 2011 год.
След трудни преговори придружавани от от предупредителни стачки Профсъюзът Ver.di е постигнал 3,4 % увеличение на трудовите възнаграждения на служителите от двете енергийни компании RWE и Vattenfall. Споразумението между синдиката и Vattenfall обхваща 20 000 работници и е cъс срок на действие от 13 месеца, считано от 1 януари 2011 година. Споразумението с RWE има същата продължителност - 13 месеца и започва да тече от 1-ви ноември 2010 до 30 ноември 2011 г.


Профсъюзът IGBCE ще се стреми да постигне 7% увеличение на заплатите в химическата промишленост
14 февруари 2011 год.
Профсъюзът IGBCE съобщи, че ще се стреми да договори 7 % увеличение на заплатите на работещите в химическата промишленост в започващия на 16 февруари цикъл на колективно договаряне. Този кръг на преговори обхваща 550 000 работници в 1 900 компании за период от 12 месеца. Преговорите ще се проведат на регионално основа, като ще започнат от региона на Северен Рейн, а скоро след това ще последват и преговори в други региони. Петер Хаусман, ръководител на департамента по колективно трудово договаряне на IGBCE, заяви, че цифрата от 7 % е била одобрена след като е изчислен 11 %  ръст на производството в сектора за 2010 г. и компаниите са реализирали по-висока печалба или средно 17,5 % увеличение на приходите.

Италия

Отделните федерации имат различни споразумения с правителството
14 февруари 2011 год.
Няколко федерации на служителите, извършващи обществените услуги: РП-CISL, UIL Uilpa и FPL подписаха споразумение с правителството, като твърдят, че чрез него те ще запазят заплатите на работниците на нивата договорени за 2010 г. и това  ще даде на синдикатите по-добра възможност за  договаряне на реформи на работното място.
В същото време, Федерацията на работниците от публичния сектор РП-CGIL отказа да подпише споразумението, като се аргументира, че то ще подкопае системата на колективно договаряне в обществения сектор. Тази федерация планира стачка, която ще се проведе на 25 март т.г.


Ирландия

Жени работнички в хотелиерския бранш в битка срещу по-ниската минимална заплата
24 февруари 2011 година
Заседанието на Върховния съд срещу заповедта за орязване на минималната работна заплата на работниците в O'Callaghan Davenport Hotel в Дъблин е отложено за 1 март. Пет от жените работнички, които са членове на SIPTU са в спор с фирмата, тъй като имената им са заличени от ведомостта за начисляване на работна заплата и са предупредени, че ще загубят работата си, ако не приемат по-ниските ставки на заплащане.
Когато минималната работна заплата (NMW) беше понижена, министърът на финансите Brian Lenihan  даде уверение, че минималната работна заплата за настоящите служители не може да бъдат намалена, без тяхното съгласие.
Въпреки това работниците в този бранш, състоящи се от жени от Източна Европа, са събрани на три срещи, на които им е казано, че трябва да подпишат нови договори. Те отказали и били извадени от ведомостта за изплащане на работна заплата. SIPTU подчертава, че въпреки че в спора са включва само пет души, той е от значение за над 300 000 работници, засегнати от новото законодателство уреждащо минималната работна заплата.

Австрия

Липса на напредък в колективното трудово договаряне в електроенергийния сектор
14 февруари 2011 г.
След проведени два кръга колективни преговори работодатели и синдикати (СОП-DJP и PRO-GE) в електроенергийния сектор, където работят около 26 000 д. не са приближили позициите си за постигане на споразумение.
Синдикатите твърдят, че предложението на работодателите е под договореното през м. ноември 2010 година в споразумението за металургичния сектор относно повишаването на инфлацията. Синдикатите твърдят също, че  електроенергийния сектор не е засегнат толкова много от кризата. Те също така отхвърлят идеята, че нарастването на заплатите трябва да е свързано повече с резултатите на фирмено ниво и критикуват работодателите, че не се прави достатъчно за поддържане (защитаване) на споразумяването на секторно равнище.

Чехия

Синдикатът в здравеопазването желае преговори с Правителството
14 февруари 2011 г.
Синдикатът в здравеопазването (TUHSSC) призова правителството да възобнови отново социалния диалог и при спазване на установените процедури да се обърне с лице към проблемите на здравните услуги, се за да се справи с кризата.
Болниците в страната са изправени пред проблеми с финансирането, а лекарите заплашват с масови оставки, ако не бъдат предприети мерки за повишаване на ниските нива на заплащане в сектора. Синдикатите са поискали изготвяне на комплексна система за заплащане на работещите в здравеопазването с цел повишаване на нивото на заплащане. Те също така настояват за организиране на кампания за въвеждане на единна скала на заплащане за всички работещи в сферата на обществените и частни здравни грижи.

Дания

Двегодишно споразумение в държавния сектор
14 февруари 2011г.
Синдикатът на работещите в публичния сектор оповести, че в сключеното двегодишно споразумение за периода е договорено увеличение на заплатите в държавния сектор с 3,15% .
Нарастването на заплатите в държавния  сектор, обаче е свързано с увеличаване на заплатите в частния сектор. В предишното тригодишно споразумение се наблюдава относително голямо увеличение от 12,8%, което означава, че увеличаването на заплатите в държавния сектор сега с 1,48 % повече от планираното в частния сектор. Това предполага ефективно замразяване на заплатите през 2011г., за да се даде възможност на частния сектор да навакса разликата. Предвиденият 1,7% ръст  през 2012 г. съответства на прогнозната инфлация. Синдикатите са доволни, че  успешно са се противопоставили на министерството на финансите, което се опитва да прилага по-голяма децентрализация на заплатите и увеличение на работното време.

Стачка срещу премахване на ранното пенсиониране
3 февруари 2011 г.
В четвъртък 3 февруари, шофьорите на автобуси в района на Копенхаген обявиха стачка. Стачката е в знак на протест срещу правителствения план за постепенно премахване на ранното пенсиониране и промяна в политиката, която ще изисква от тях да плащат за задължителното си обучение. Голяма част от автобусните линии в района са били спрени. Стачкува  и общинския обществен транспорт в градовете Орхус и Есберг. В същия ден различните категории работници на копенхагенското летище обявиха стачка в продължение на три часа, в знак на протест срещу плановете на правителството по отношение на ранното пенсиониране.

Финландия


Нови базови споразумения в държавния и общинския сектор
17 февруари 2011г.
Преговарящите партньори в общинския и държавен сектор са достигнали до общо съгласие за нови колективни споразумения с цел запазване на покупателната способност. Това е основната цел на JHL и на другите синдикати.
В общинския сектор споразумението обхваща около 430 000, a в държавния сектор 88 000 служители. В общинския сектор всички служители ще получат 1,2% увеличение на заплатите от 1 май 2011г., като от същия ден допълнително ще получат и средно увеличение от 0,8% от локалните преговори. В допълнение, през месец май за много групи служители ще се изплаща бонус от 100 евро. В държавния сектор заплатите ще бъде увеличен със задна дата от 1 февруари 2011 г. с 1.3%. От 1 май 2011 г., в изпълнение на частта от споразумението предвиждаща допълнително договаряне по места (локалните преговори) се предвижда средно увеличение на заплатите от  0.5% и допълнително 0.2% добавка за равенство. Споразумението по същество подобрява правата на работниците и служителите в случаите, когато задълженията им бъдат намалени – тогава техните заплати не могат да бъдат намалявани в рамките на 24 месеца след промените. Новият договор изтича официално на 29 февруари 2012 година. Предстои одобрение на споразуменията от ръководните органи на преговарящите страни.

Синдикат потвърждава отказ от схема за производителност

14 Февруари 2011 г.
Синдикатът на обществените услуги Pardia подкрепя предложението на Сметната палата за прекратяване на схемата на официално определяне на производителността.
Както Сметната палата,  така и Pardia твърдят, че програмата се е превърнала малко или повече в програма за съкращение на персонала. Pardia по-специално подчертава невъзможността да се направи повече, за да се повиши производителността посредством нови форми на организация на труда и иновативни практики, инициирани от служителите в публичния сектор. Най-последните данни показват, че  производителността е намаляла, докато стреса на работното място е нараснал.

Франция

Споразумение в пристанищата за ранно пенсиониране
18 февруари 2011 год.
На 18 февруари, след четири дни на преговори CGT (асоцииран съюз на Общия синдикат на пристанищните работници в Хавър) постигна споразумение с ръководството на пристанището във връзка  с ранното пенсиониране. В резултат на това пристанищните работници  прекратиха шест седмичната си стъпаловидна стачка. От Съюза са приели варианта за по-ранно пенсиониране с две години, отказвайки се от първоначалните си искания за четири години. Но в резултат на споразумението на докерите ще се признава работата при тежки условия на труд, което ще даде право на до 6 000 пристанищни работници да се възползват от системата за ранно пенсиониране. В споразумението са включени допълнителни мерки, касаещи трудните условия на работа.

Заплащането в публичния сектор изостава от равнището на инфлацията
14 февруари 2011 год.
Профсъюзът на държавните служители FGFFO представи на брифинг изследване за заплатите в публичния сектор във Франция, което показва, че базисните годишни увеличения на възнагражденията са превишили инфлацията само в една от последните 11 години. Загубата на покупателната способност през периода е около 8%. Инфлацията през 2011 г. се очаква да достигне 2%, а заплатите в сектора са замразени до 2013 година.
Друга синдикална федерация, UGFF-CGT проведе подобно изследване, което показва, че ако заплатите на административните служители са били  в крак с инфлацията от 2000 г. насам, това е щяло да доведе до увеличение  с между 153 евро и 230 евро на месец на трудовите им възнаграждения.


Превод: Емилия Маркова, Диана Косева и Антон Генчев

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.