За нас

Европейски практики в колективното трудово договаряне - бр. 4/2011 год

Австрия

Правна подкрепа за минималните заплати в колективните споразумения
6 април 2011 год.
От 01 май 2011 г. влиза в сила новото законодателство в страната, с което ще се налагат по-строги санкции за работодатели, които не изплащат минималната работна заплата, договорена в техния сектор. Тогава отпадат и миграционните ограничения за страните - членки на ЕС от Централна и Източна Европа.
Конфедерацията на синдикатите ÖGB настоява за приемането на нов закон за минималната работна заплата, който да гарантира, че нито местните, нито чуждестранните работодатели могат да се възползват от отварянето на пазара на труда, с цел да се избегне изплащането на колективно договорените минимални размери на заплатите.

Белгия

Прието споразумение в химическата промишленост
14 април 2011 год.
Профсъюзите ABVV/FGTB и ACV/CSC съобщиха за приемането на двегодишно базисно споразумение за работниците в химическата промишленост. Независимо от това, от ACV/CSC отбелязват, че не е лесно да приемат ограниченото увеличение на покупателната способност се изправят срещу 0,3 % увеличение на заплатите и големите бонуси на изпълнителните директори. ABVV/FGTB подчертава, че споразумението включва и увеличение на минималнитe скали на заплащане, отмяна на обособеното заплащане за младежи и увеличаване на дневното обезщетение за временна безработица с 5.5 %.

Великобритания

Правителството планира отмяна на т.н. двустепенен кодекс в публичния сектор
6 април 2011 год.
Коалиционното правителство е близо до премахването на двустепенния кодекс, който е важен елемент от защитата на заплащането и условията на труд на работниците в обществените услуги.
Кодексът е договорен с предишното лейбъристко правителство и е създаден с цел да се гарантира, че частните предприемачи, предоставящи обществени услуги ще прилагат минималните нива на заплащане, които се прилагат в публичния сектор и че тези минимални размери ще важат и за всички новонаети работници. Синдикатът UNISON се опасява, че премахването на този кодекс ще означава намаление на заплатите от частните предприемачи в стремежа им за спечелване на договори за сметка на публичния сектор.

Дания

Ниска избирателна активност, но голямо "да" за местното и регионално споразумяване
6 април 2011 год.
Двегодишно споразумение в местното и регионално управление е била одобрено от членовете на основния профсъюз на работещите в общинската администрация FOA. Съюзът е доволен от  това, че  84 % от гласувалите са казали "да", но признава, че липсата на ентусиазъм относно договореното в споразумението вероятно обяснява ниската избирателна активност от само 32.6 %. По време на последното договаряне през 2008 г., избирателната активност е била  65,2 %. Във FOA се надяват, че скромното увеличение на заплатите (0 % през 2011 г. и 2,65 % през 2012 г.) ще бъде признато от работодателите и те няма да настояват за допълнително намаляване и загуба на работни места.

Норвегия

Синдикатите в публичния сектор  не приемат по-малко увеличение на заплатите от това в частния сектор
27 април  2011 год.
Преди началото на новите преговори по заплащането, които стартират на 27 април  т.г. профсъюзите, представляващи 130 000 държавни служители и 338 500 работници в местните и държавни власти са посочили, че те няма да приемат по-ниското увеличение на заплатите от колегите си в частния  сектор.
Лидерите на четирите основни участващи синдиката са заявили това повече от ясно. Ян Дейвидсен, президент на Норвежкия съюз на работещите в общините и общите служители (NUMGE), който има 300 000 членове и е най-големият в Конфедерацията LO дори каза, че се надява, че договореното в споразуменията на национално и местно ниво ще е по-добро от постигнатото по време на преговорите в частния сектор.


Превод и обработка: Емилия Маркова и Антон Генчев

 

 

 

 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.