За нас

Покана за откриване процедура на преговори за сключване на КТД в "Метекно България"- АД-Плевен

С писмо от 24.02.2011 от председателя на новоучредената СО на КНСБ в ,, Метекно България ’’- АД-Плевен до изпълнителния директор на компанията г-н Профили е отправена покана за откриване процедура на преговори за сключване на КТД. От работодателят бе изискано да предостави необходимата информация за икономическото и финансовото сътояние на фирмата, която е от значение за сключване на договора.

В разговор с ръководството на фирмата беше пояснено, че за да бъде коректен нашия проект, трябва да получим информация в законовия срок, след което в рамките на 10 работни дни ще бъде предоставен проекта и ще стартират същинските преговори. Проектът за КТД по същество съблюдава основно клаузите на браншовия КТД  за отрасъл ,,Строителство и строителна индустрия’’, плюс допълнителни предложения, които бяха направени на Общо събрание на СО. Преговорите ще се водят от Председателя на СО Атанас Димитров с участието на експертите от РС – Плевен.
Изготвил: Крум Цветков- експерт- юрист
в Регионален офис на НМ по КТД и права-Плевен

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.