За нас

Стартира процедура на преговори за сключване на допълнително споразумение към действащият колективен трудов договор в мултинационална компания ,, Метекно България ’’ – АД - Плевен

Стартира процедурата на  преговори по проекта за Допълнително Споразумение към действащия Колективен Трудов Договор  в ,, Метекно България”- АД - Плевен. Фирмата е част от  голяма мултинационална компания в областта на строителната индустрия,  представляваща международен консорциум, който се нарича, Метекно Груп” и е най-големият и водещ производител в света на изолационни композитни панели.

В изготвения проект за  Допълнително Споразумение акцентът е поставен върху увеличение на равнището на трудовите възнаграждения на членовете на Синдикалната Организация, повишаване на сумите, изплащани за ваучери за храна и осигуряването на средства за транспортни разходи.

Изготвил:
Крум Цветков
експерт-юрист в Регионален офис на НМ по КТД и права-Плевен

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.