За нас

Столична община се подписа Общинско - КТД за Детски ясли, ОДЗ, ЦДГ, УЗК, КДХ и др.

На 13.02.2013 г. в Столична община се подписа Общинско - КТД за Детски ясли, ОДЗ, ЦДГ, УЗК, КДХ и др. София-град. Под Колективния трудов договор сложиха своите подписи, като гаранти кмета на Столична община - г-жа Фандъкова, наречена Работодател, упълномощените представители на Федерация на синдикатите в здравеопазването: маг. фарм. Слава Златанова - зам. председател на ФСЗ-КНСБ, синдикалния председател на Синдикална организация при Детски ясли, ОДЗ,  ЦДГ, УЗК, КДХ и др. - г-жа Веска Никова и  Маргарита Петрова - председател  на МФ „Подкрепа”, наречени Синдикати.

След четири месеца упорити преговори социалните партньори се споразумяха за следните новости в КТД:

- Минималният размер на началните основни месечни заплати по категории персонал, зает в здравните заведения (бюджетни предприятия), училищно и детско здравеопазване да се увеличат от 410 лв. на 480 лв.
- За придобит стаж и професионален опит в размер на 1% от индивидуалната основна месечна заплата за всяка година трудов стаж.
- Медицинските специалисти работещи в специализирани училища и детски градини със специфични условия на труд да получават допълнително възнаграждение в размер на 10% от основната месечна заплата.
- Нормалната продължителност на работния ден за медицински специалисти и педагози в ДЯ, ОДЗ, ЦДГ, УЗК, КДХ и КДХ с БМК е 8 ч. при пет дневна работна седмица, от които 1 ч. за самоподготовка, съгласно утвърдения вътрешен правилник.
- Конкретният размер на основния платен годишен отпуск по чл.155, ал.4 от КТ за синдикалните членове се определя, както следва:

 • при трудов стаж до 10 години – 21 работни дни;
 • при трудов стаж от 10 до 15 години – 22 работни дни;
 • при трудов стаж над 15 години – 25 работни дни.

Предвид финансовата криза и затрудненията за общинския бюджет основните параметри в договорения КТД са съобразени с договореностите от КТД Отрасъл „Здравеопазване”.

През последните години основните проблеми в здравеопазването засягат човешките ресурси, трудовите отношения и задържането нивото на трудовите възнаграждения в организациите, финансирани от общинския бюджет.

В хода на подготовката за колективни преговори и в преговорния процес, приоритетните въпроси, които бяха предмет на обсъждане са:

 • защита на работните места;
 • принципи и формули за разпределение на годишните субсидии;
 • трудови възнаграждения;
 • защита и разширяване на социалните придобивки;
 • договаряне на допълнителни бонуси при възможност на общината;
 • подобряване условията на труд – основно ремонти, отопление, транспорт;
 • повишаване на професионалната квалификация и преквалификация;
 • работно време в Детски ясли, ОДЗ, ЦДГ, УЗК, КДХ и др.

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.