Във “Враца стил” – социално отговорен шеф и бизнес отговорен колектив

КНСБ ще съдейства на шивашкото предприятие “Враца стил” за изготвяне на общ проект за цялостно повишаване безопасността и здравето при работа във фирмата, в т.ч. и закупуване на машини и обурудване. Това стана ясно по време на посещение на екип на КНСБ, начело с президента на Конфедерацията Пламен Димитров по Националната кампания за трудови и социални права на синдиката. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентът д-р Иван Кокалов и изпълнителните секретари - по КТД Николай Недев и по организация и координация - Пламен Нанков и председателят на РС – Враца Мила Иванова се срещнаха със синдикалните активисти във фирмата, която произвежда на ишлеме висококачествени връхни облекла за износ в Европа. Сред работниците и съвременното оборудване в шивашките цехове  синдикалистите се запознаха с добрите условия на труд, с прозрачния начин на управление на фирмата, с осигурените социални бонуси и отношение към персонала, които мотивират работничките и създават един наистина сплотен екип от професионалисти, който се труди в условия на добро социално партньорство.

Работничките видимо бяха доволни от шефовете си и споделиха само една болка – че за младите тази професия е неатрактивна. Въпреки това, във фирмата с видимо желание работят немалко млади жени, които си обичат работата и ценят отношението на работодателя. След посещението на работните помещения и приятелските разговори с шивачките, екипът на КНСБ предложи на генералния директор на “Враца стил” - инж. Георги Павлов - към профилактичните прегледи на колектива да бъдат включени и очни прегледи с възможност за осигуряване на безплатни очила, в случай на нужда. Освен това, да бъде направен преглед на трудовия риск, и да бъдат осигурени при необходимост и други прегледи. Господин Павлов прие присърце идеята на синдиката и увери синдикалният  шеф Пламен Димитров, че за него най-важно е шивачките да се чувстват сигурни на своите работни места, да се поддържа постоянен диалог с техните представители и така постоянно да се работи за подобряване условията на труд, което ще доведе и до по-висока производителност. Той адмирира принципната позиция и действия на КНСБ за борба със сивата икономика, която е основният проблем в леката промишленост. Според него, е необходимо да се повишават осигурителните прагове, за да излизат на светло фирмите и да работят в условия на прозрачна и конкурентна пазарна среда. В тази връзка, президентът на КНСБ подчерта, че един от основните инструменти за премахване на нелоялната конкуренция е изработването и прилагането на ясни критерии за представителност на работодателските организации. По идея на КНСБ предстои организирането и провеждането на широка кръгла маса по проблемите и на квалификационните курсове в леката промишленост. На нея трябва да се потърси решение за все по-зачестяващите случаи, при които работодатели инвестират в обучителни курсове и програми за своите служители, но след това, подготвените вече кадри напускат фирмите. Обсъдена бе възможността да се потърсят по-строги мерки за предотвратяване на тези случаи. Повишаването на ефективността от такива курсове е от изключително значение за развитието на леката промишленост у  нас, тъй като е налице значителна липса на интерес към професията. Все по-малко са професиите в професионалните гимназии, които са адекватни на наличните места на пазара на труда и реално предлагането на кадри не съответства на търсенето от страна на работодателите.
Инж. Павлов заяви, че предстоят преговори със синдиката във фирмата за преподписване на иэтичащия колективен трудов договор и при възможност в него ще бъде заложено повишение на работните заплати. Средната брутна заплата в предприятието е 430 лева като почти всеки месец шивачките получават и допълнителни материални стимули. Всички случаи на извънреден труд се регистрират и се заплащат според установените норми, за колектива са осигурени ваучери за храна, профилактични медицински прегледи и работно облекло.
След края на ползотворната среща, президентът на КНСБ Пламен Димитров подчерта, че фирмата “Враца стил” се отличава видимо със своите добри социални практики и ще бъде включена в книгата с примери за социално отговорни работодатели и компании, която КНСБ ще подготви като заключителен етап от Националната кампания.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.