Широк политически консенсус може да гарантира ключови права

На 7 юни ръководството на КНСБ, начело с президента Пламен Димитров, ще проведе срещи в Народното събрание с ръководствата на парламентарните групи на Движението за права и свободи – от 11.00 ч., на Синята коалиция – от 13.00 ч. и на Българска социалистическа партия – от 15.00 ч. Срещите се провеждат по искане на КНСБ и са във връзка с предложенията на синдиката за законодателни промени, които да гарантират и регламентират трите ключови социални права – правото на сдружаване, на колективно трудово договаряне и на стачка. Първата среща, на която бе потърсен консенсус за исканията на Конфедерацията се проведе с ръководството на ПГ на Граждани за европейско развитие на България. Срещите са важна част от Националната кампания на КНСБ по трудови и социални права, която продължава в цялата

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.