Повече от 150 ботевградчани подкрепиха националната подписка в защита на основните човешки и трудови права

Днес и вчера имаше проявен интерес към Мобилния информационен център на КНСБ, който бе на разположение на гражданите на Ботевград и Ихтиман. До обяд и в двата града повече от 150 граждани положиха подписи в националната подписка в защита на основните човешки и трудови права. Подписката бе разпространена и в предприятията на територията на Ботевград и Ихтиман.

Инициативата на КНСБ ще продължи до края на месеца. Чрез подписката КНСБ ще заяви пред съответните държавни институции необходимостта от пряка защита на човешките социални и трудови права и по конкретно на: синдикално сдружаване, колективно трудово договаряне, заплащане на труда и правото на стачка.
Синдикатът вече внесе в народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Гражданскопроцесуалния кодекс, чрез който всеки работник и служител да има право да получи дължимите заплати и обезщетения без да води съдебни дела. КНСБ настоява да се внесе допълнение към наказателния кодекс за криминализиране деянията на работодателите, които бавят и не изплащат навреме работните заплати. Това съобщиха още синдикалистите.
Мобилният информационен център на КНСБ предоставя на гражданите брошури за техните социални, трудови и човешки права, както и консултации по трудовоправни въпроси. "
www.botevgrad.com

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.