ЕКП: Подкрепяме Националната кампания на КНСБ „Правата на всеки са права на всички”!

 

До:
Г-н Пламен Димитров,
Президент на КНСБ
Пл.”Македония”1
1040 София
България
Брюксел, 16 юни 2011
Относно: Национална кампания на КНСБ

Уважаеми г-н Димитров,
Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), представляваща 83 национални синдикални конфедерации от 36 европейски страни, заявява пълната си подкрепа за националната кампания на КНСБ под мотото: „Правата на всеки са права на всички”.
Подкрепяме националната подписка в защита на основни социални и трудови права като правото на синдикално сдружаване, на колективно трудово договаряне, на заплащане на труда и правото на стачка. Те са признати за фундаментални човешки права от Европейския съюз, Съвета на Европа и Международната организация на труда (МОТ) и ние настояваме те да се спазват напълно в България, която се стреми да бъде пълноправен член на европейската и международна общност.
Високо оценяваме ролята на българското синдикално движение в нашата кампания срещу управлението чрез строги икономии, наложено на работниците в цяла Европа, които плащат цената за алчността и грешните решения на други, в т.ч. банкери и финансови институции. Доброто управление на ЕС означава укрепване, а не подкопаване на социалния модел, основан на фундаменталните човешки права.
Приемете нашите най-добри пожелания за успешна кампания,

Искрено ваша,

Бернадет Сегол
Генерален секретар
Европейска конфедерация на профсъюзите


 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.