Работодателят на „Кемет-Ел” – Кюстендил държи на диалога с КНСБ

Радвам се, че имаме ефективен социален диалог в „КЕМЕТ Електроникс България” ЕАД и много държа този дух на партньорство със синдикатите да бъде запазен и развит – с такива думи изпълнителният директор на кюстендилското предприятие за кондензатори Гуидо Галени посрещна екипа на КНСБ, начело с лидера на Конфедерацията Пламен Димитров и вицепрезидента и  председател на Националния стачен комитет Валентин Никифоров. В срещите на 20 юни  участваха и председателят на РС – Кюстендил Яни Георгиев, изп. секретар по КТД Николай Недев и председателят на Синдикалната организация в предприятието Георги Симеонов.

Посещението е основна част от Националната кампания на КНСБ за защита на трудови, социални и синдикални права, която продължава в цялата страна.
След като се срещнаха със синдикалния актив в „КЕМЕТ” и се запознаха на место с производствената дейност на предприятието и необходимостта от подобряване условията на труд на конкретни работни места, синдикалистите от централата и г-н Галени обмениха идеи как да стане това.
Днес работещите в „КЕМЕТ”, чиято продукция е предимно насочена към износ, се трудят в съвременно предприятие с модерни машини и технология, с  възможност за получаване на премии при съществен принос към изпълнението на производствения план и по-висока посещаемост на работното място, получават се ежемесечно и ваучери за храна - всичко това е договорено от синдикатите и разписано в действащия Колективен трудов договор.
Президентът Пламен Димитров увери работодателя, че КНСБ ще съдейства на синдикалната организация в предприятието - с председател Георги Симеонов -  да осигури независима проверка и отчитане риска за здравето и безопасността на работещите. Договорено бе КНСБ и ръководството на „КЕМЕТ-ЕЛ” да обмислят възможностите за изработване на съвместен проект, чрез който да се повиши качествено безопасността и здравето при работа, в т.ч. осигуряването на помещение за хранене на колектива и др.
Двете страни констатираха с уводвлетворение, че са отминали времената, в които в „КЕМЕТ” (бившето „Аркотроникс”) имаше нужда от стачни действия за извоюване на по-добро заплащане на персонала и по-добри социални придобивки. От своя страна Гуидо Галени изтъкна, че предприятието има устойчива програма за следващите 5 години и няма повод за притеснение за бъдещето на „КЕМЕТ” – в България, в този период.
По-късно екипът на КНСБ участва в заседание на Регионалния съвет и пресконференция, на която бе оповестено, че в Кюстендил вече са събрани над 400 подписа в подкрепа на исканията на Конфедерацията за законодателни промени и гарантиране правото на сдружаване, на колективно трудово договаряне и на стачка.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.