На сайта на КНСБ – стотици подкрепиха Националната подписка за законодателни промени

Продължава събирането на подписи в подкрепа на исканията на КНСБ за законодателни промени, които реално да гарантират прилагането на основните трудови, социални и синдикални права – правото на сдружаване, на колективно трудово договаряне и правото на стачка.

Националната подписка бе подкрепена от хиляди граждани от цялата  страна – от членове на КНСБ, синдикалисти, работници и служители, студенти, пенсионери, майки и безработни. Голяма част от тях подкрепиха справедливите искания като се подписаха на тях при Шатрата на КНСБ, която заедно с екип от опитни експерти юристи и икономисти - обикаля страната. Край Шатрата експертният екип на КНСБ продължава безплатно да консултира стотици  преминаващи граждани по трудовоправни казуси, които ги интересуват.
Стотици граждани от цялата страна вече се присъединиха към Националната подписка на сайта на КНСБ на посочения адрес:
http://knsb-bg.org/index.php?option=com_petitions&view=petition&id=195&Itemid=231&limitstart=100

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.