„Кампанията” – в дух на добър и конструктивен социален диалог

В търсене на решения за проблемите в „Бобов дол” ЕАД Президентът на КНСБ Пламен Димитров, изп. секретар Николай Недев, председателят на РС-Дупница Тодорка Дамянова и ръководството на Федерация на независимите синдикати на миньорите – КНСБ, начело с председателя Пенчо Токмакчиев и зам.-председателя Александър Кънев се срещнаха с работниците и мениджърския екип на дружеството на 22 юни. В срещите активно, които са основна част от  Националната кампания на КНСБ „Правата на всеки са правата на всички”, участва и Любомир Стефанов - наскоро преизбраният синдикален председател на над 840-членната организация на КНСБ в мините.

В откровени разговори на президента на КНСБ Пламен Димитров със синдикалния актив и част от трудовия колектив в мините бе изразена неудовлетвореността на КНСБ от неизпълнението на редица от антикризисните социални мерки от страна на партньорите – правителство и работодатели, както и необходимостта от защита на основни трудови, социални и синдикални права. От особено значение бе и проведената среща на синдикалистите от Централата и миньорската Федерация с управителя на дружеството Огнян Зарев, директора на мините Кирил Станчев и ръководния екип на рудниците и фабриките на Мини „Бобов дол”.
Вече е закрит един от трите енергоблока, поради неизпълнение на неадекватно поетите еко норми от предишното българско правителство към Европейския съюз. Сега отново са налице еко предизвикателства към електропроизводствените предприятия и на дневен ред стои въпросът как да се предотврати закриването на още един блок с 240 MW мощност. Ако това стане от  1. януари 2012 г., лавинообразно ще бъдат загубени хиляди работни места в мините, съпътстващите производства и свързани с доставки предприятия. Още на 30 май 2011 г. лидерът на КНСБ Пламен Димитров, ръководството на ФНСМ-КНСБ и на двете федерации на енергетиците към КНСБ проведоха работна среща със зам.-министър председателя и министър на финансите Симеон Дянков и с  министрите на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и на околната среда и водите Нона Караджова. Тогава домакинът на срещата - министър-председателят Бойко Борисов - даде своето уверение, че държавата ще съдейства и ще се направи всичко възможно проблемите да бъдат решавани в посока запазването на нормалния производствен процес и работните места.
При посещението на 22 юни в мини „Бобов дол”,  бе общо мнението, че е необходимо да бъде осигурена възможност на работодателя да инвестира в съоръжения и технология за привеждане в екологичните норми на замърсяващите производства, по-точно намаляване и очистка на серните и азотни окиси и прахта.
Предстои въпросът да бъде поставен и на среща със собствениците на  дружеството.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров изтъкна, че КНСБ ще продължи да работи в дух на добър и конструктивен социален диалог с мениджърския екип на дружеството. Той подчерта, че за да се постигне сложния баланс между икономически възможности и по-справедлива социална политика, наличието на финансов ресурс може да допринесе най-много. И така ще има възможност за едно разумно повишаване на заплатите, работодателят ще може да поеме по-голяма част от разходите за транспорт на работещите, ще се гарантира  изплащането и повишаването на средствата за храна и др. придобивки, залегнали в изготвения нов КТД на Синдикалната организация на КНСБ в мините.

Радослав Гълъбаров


 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.