В Дупница и Бобов дол вече - близо 1500 души подкрепят Националната кампания на КНСБ

Гражданите, които преминават край атрактивната Шатра на КНСБ,  дават  своя глас за осъществяване на поисканите от КНСБ законодателни промени, които да гарантират прилагането на трите основни трудови, социални и синдикални права – на сдружаване, на колективно трудово договаряне и на стачка.

 

Активни са и младите и по-възрастните, и хората в предпенсионна възраст,  които специално посетиха Шатрата, за да се консултират безвъзмездно по важни за тях трудовоправни казуси с подготвения и мотивиран екип от експерти - юристи и икономисти на синдикалната централа, както и да получат специално разработените практични информационни материали в областта на трудовото и осигурително законодателство.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.