Международната конфедерация на профсъюзите изрази подкрепа за кампанията "Правата на всеки са права на всички"

 

Г-н Пламен Димитров
Президент
КНСБ
1 Macedonia Square
BG - 1040 Sofia
Bulgaria
PERC/GG/km Брюксел, 21 юни 2011

Уважаеми колеги,
МКП беше информирана за кампанията на КНСБ, чиято цел е да се внесат законодателни изменения в областта на трудовите и социални права на българските граждани, в няколко особено важни направления:

  • Промени в Наказателния кодекс, като се предвидят текстове охраняващи конституционното право на сдружаване в синдикални организации, както и упражняване на синдикалните права на практика (доколкото знаем, в българския Наказателен кодекс е предвидена защита на правото на сдружаване в политически партии и тяхното функциониране);
  • Да се възстанови правото на работниците да изискват забавени или отказани плащания - заплати или други - чрез опростена процедура базирана на съдебен изпълнителен лист, без да има нужда от водене на съдебни дела и проточени във времето процедури;
  • Подобряване на законовите и институционални регламенти гарантиращи правото на колективно договаряне на всички нива, както и гарантиране правото на стачка, което ще помогне в значителна степен за развитието на ефективна система на трудови отношения, подпомагаща устойчивото развитие на икономиката и обществото.

Международната конфедерация на профсъюзите би искала да изрази пълната си подкрепа за законните ви искания и е готова да ви окаже помощ като предостави наличните си знания и опит.

Като пожелавам успех на вашата кампания,

Искрено ваша
Шарън Бъроу
Генерален секретар

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.