Кампанията набира скорост и се фокусира в КТД

На 23 юни екипът на Конфедерацията се срещна с мениджърския и синдикалния актив на Благоевград – БТ АД .

Тук напрежението и безпокойството сред работниците и служителите заради предстояща приватизация нараства. Поради значимостта на случващото се, сред хората на наемния труд бяха дошли президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентите Валентин Никифоров и Николай Ненков и изп. секретар на КНСБ Николай Недев. Представителите на браншовия синдикат на тютюноработниците, начело с председателя си Никола Миленков държаха да се разгледа и спиране на приватизационната процедура чрез синдикален натиск, ако трябва да се излезе и на протест.Защото и сега властимащите предлагат решения, които не гарантират социалната справедливост и достойни доходи на работещите в тютюневия холдинг.

След разгорещена дискусия се очертаха и становищата,че при евентуална приватизация в приватизационния договор трябва да залегнат точките: 10 години да не се сменя предмета на дейността на Благоевградското дружество; 3 години да не се намалява числеността на персонала и разходите за труд.Освен това синдикатите и техните ръководства да настояват прилагането на сегашния КТД да бъде удължено с още една година,въпреки че действието му изтича в края на 2011г.Социалните клаузи трябва да са неотменима част от всички подписани договори.Ако не бъдат гарантирани тези искания единствения начин за синдикални действия ще останат протестите.

 

В РС на КНСБ - Благоевград,председателят Красимир Попов бе събрал синдикалния актив от региона за среща с ръководството на Конфедерацията.Пред тази подготвена аудитория президента на КНСБ аргументира предложенията на Конфедерацията за стабилно гарантиране на социалните и трудови права на българските работници и служители чрез законодателни инициативи.Лидерът на Синдиката направи задълбочен анализ на процесите,които променят световната икономика, характера и цената на труда,

сигурността на работното място,като изтъкна,че Кампанията на КНСБ е едно силно средство за отпор срещу многото предизвикателства отправени към правата на хората на наемния труд.

На 24 юни, още в шест часа сутринта екипът на КНСБ бе застанал пред тунела, откъдето щеше да се появи на „горната земя” нощната смяна на мината в кв.”Ораново”-гр.Симитли.

Пристигането от 200 метра дълбочина на групата миньори се отгатва отдалеч по блещукащите фенерчета и горящите цигари. Въпреки умората, мъжете са в добро настроение. Набързо измиват прахта от лицата си и вече са в огряната от слънцето столова. Лъжиците потракват бързо в купите с телешко варено. Храната е безплатна и на корем. Неотдавна е подписан нов КТД от сегашния управител на Мината Валери Манов (опитен, бивш синдикалист) и председателят на СО на КНСБ тук Георги Станков.В него е договорено,че извънреден труд се заплаща с увеличение : през работни дни с 50% , през почивни със 75% , по време на национални празници със 120%.Осигурено е и транспортното обслужване до мината и обратно.Работодателят финансира част от разходите за санаториален отдих,почивка и възстановяване на работещите в предприятието.Особено внимание е обърнато върху здравословните и безопасни условия на труд.Тук социалната политика е функция на едно добро социално партньорство между работодателя и синдикалната организация,която наброява над 220 души.

В разговора на президента на КНСБ с миньорите бяха обосновани исканията на КНСБ за законодателни промени в областта на трудовите и социални права на българските граждани, гарантирани от Хартата за основните права на ЕС.Синдикалният лидер разясни и някои проблеми засягащи ранното пенсиониране на категорийните работници.Той се спря и на твърдата позиция на КНСБ, че в стратегията за бъдещето на енергетиката ни българските – произведените в страната въглища трябва да са приоритетен ресурс за българското електропроизводство.

На 24 юни ,в обедните часове екипа на КНСБ посети шивашката фирма за дънкови и други облекла - „Бела стил” в гр. Петрич. Тук към екипа се присъедини и Георги Станков председател на ФНСОЛП – КНСБ.

В предприятието кризата се е усетила едва за два три месеца и въпреки това са назначени 40 работника.Повече от четири милиона лева са инвестирани за нови машини и съоръжения,за осъвременяване на работната среда.

В кабинета на изпълнителния директор инж.Николай Китанов,дългогодишен,начетен и с авторитет сред колегите си работодател се разгоря интересен дебат относно производителността,нормите и заплащането,квалификацията,класът,работното време, сивия сектор,фонд безработица и други.Двете страни на моменти сближаваха вижданията си, но в крайна сметка останаха на твърдите си позиции.Президента на КНСБ Пламен Димитров аргументирано доказа,че колективния трудов договор е силният,ефективен и съвременен инструмент,който брани правата и интересите на трудовите хора, спомага при уреждането на спорни въпроси.И затова в „Бела стил” не трябва да чакат подписването на браншов КТД, а да отчетат,че вече половин година се съобразяват и карат с изтекъл колективен договор.Синдикалната организация на КНСБ с председател Васил Куемджиев наброява близо 220 членове.

_________________

Въпреки големите горещини през тези дни на Кампанията в Югозападна България, хората от централата обслужващи палатката с информационните материали следваха екипа на Конфедерацията неотлъчно. Раздаваха се брошури,събираха се подписи,излъчваха се на „ плазмата „ синдикални видеофилми. Добре премина и пресконференцията организирана от общинския координатор на КНСБ в Петрич Валя Султанова. По маршрута, президентът на КНСБ Пламен Димитров бе в постоянен досег с журналисти от местните и централни печатни и електронни медии, което спомагаше за още по-широкото разпространение на целите на Кампанията.В Благоевград,Петрич,Разлог,Симитли вече са събрани над 3 000 подписа.

 

Радослав Гълъбаров

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.