"Кампанията" влезе и в часа на класния

 

 

 

Екипът на КНСБ – още в ранната сутрин на 27 юни бе на територията на „ВМЗ-Сопот” – крупно предприятие, което дава хляб на 3400 души, от които 2000 са членове на КНСБ. Средната работна заплата тук е 520 лв. При срещата на Президента на КНСБ Пламен Димитров  и вицепрезидентът Николай Ненков, заедно с председателя на Федерация на синдикати от военнопромишления комплекс с председател Иванка Иванова със синдикалния актив стана ясно, че работниците вече са приели бъдещата приватизация като единствен изход за запазване на работните места. Съобразени са, при обсъждането на приватизацията, важни предложения на синдикалната организация на КНСБ – едно от които е да бъде запазен средносписъчният състав на предприятието до самата приватизация. Сключен е и добър Колективен трудов договор с клаузи, които съответстват на финансовите реалности във „ВМЗ-Сопот”.

Заради по-малкото поръчки е намален обема на работа и изплащането на работните заплати се забавя с дни и по една заплата се дължи от миналата година. Очакват се нови поръчки, които да стабилизират производството. Сегашното ръководство се е задължило до продажбата на дружеството да не се съкращават хора, а в приватизационния договор да залегнат социални клаузи, които да гарантират запазване на работните места и размера на разходите за труд до 3 години след приватизацията.

Ръководството на КНСБ е участвало много активно при изготвянето на стратегията за приватизация.

През същия ден се проведе среща на екипа на КНСБ в SKF Берингс –  България - предприятие, в което намират работа на 200 души. Обсъдена бе възможността за сътрудничество и разработване на съвместен проект със Синдиката, който да даде допълнителни инвестиции по отношение подобряване условията на труд.  
На 28 юни екипът на КНСБ се срещна със синдикалния актив и представители на ръководството на Работническо мениджърското дружество „M+C Хидравлик”, където има много добро взаимодействие между синдикалната организация, членуваща в Синдикална

федерация на организациите от електрониката, машиностроенето и информатиката - КНСБ с председател Бенчо Бенчев и синдикалната организация в предприятието към КТ „Подкрепа”. Представителите на синдикатите, които участваха в срещата, посочиха, че в предприятието има разгърната много добра социална програма, осигуряваща на работниците социално подпомагане, транспортно обслужване, помощи и др. придобивки.

В същия ден екипът на КНСБ проведе среща с мениджърския екип на предприятието „Средна гора” в Стара Загора, където близо 400-те синдикални членове се представляват единствено от Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост. Там производството е основно за износ. КТД има добри социални параметри, няма проблеми със социалните плащания и работните  заплати. В „Средна гора” са готови на базата на съвместни проекти да се  разшири производството, да се разкрият нови работни места, за което имат нужда от съдействие. Президентът на КНСБ Пламен Димитров изяви готовността на ръководството на Конфедерацията да съдейства за това.

На 28 юни екипът на КНСБ по „Кампанията - Права” бе и в „Арсенал Казанлък” АД, където работят 7000 души и КНСБ в лицето на Национална синдикална федерация „Метал - Електро” с председател Асен Асенов има близо 4000 члена. Дружеството е в добро финансово състояние, заплати се получават всеки месец и средната работна заплата е над 600 лв. Постоянно се инвестира за модернизация на оборудването и за безопасен и здравословен труд.  
Тук са приключили преговорите за нов КТД, който запазва добрите социални параметри на досегашния. Работната заплата е обвързана с гъвкава премиална част, механизмите за приложение на която са разразботени във вътрешните правила за организация на работната заплата и те са неразделна част от КТД.

На 28 юни в Стара Загора в елитната гимназия за изучаване на чужди езици „Ромен Ролан” пред близо 120 единадесетокласници бе изнесен нов за образователната програма в България и практичен урок. Учениците, на които предстои да завършат гимназията, и да направят своя избор за бъдеща професионална реализация изслушаха с нарастващ интерес изнесената от експерта на КНСБ Мария Чочова лекция за трудовите и социални права, които трябва да се познават, за да се отстояват те при постъпването още на първото работно място. При провокирания непринуден и открит разговор Президентът на КНСБ Пламен Димитров  даде конкретни насоки на учениците как могат да се предпазят от нарушаване на техните права. Лекцията бе организирана от КНСБ и Младежки форум 21 век във връзка с „Кампанията”  на КНСБ „Правата на всеки са правата на всички” и в нея участваха и председателят на РС на КНСБ Стара Загора Иванка Данаилова и изпълнителните секретари на КНСБ Атанаска Тодорова и Николай Недев. Предстои от септември, с методически подготвена програма, съобразена с МОМН, и с интерактивни методи експерти на КНСБ и СБУ да образоват с лекциите по темата за трудовите, социалните и осигурителните права средношколците. В т. нар. „Часове на класния” - 68 000 деца момчета и момичета, които завършват средното си образование през следващата учебна година, трябва да си научат добре правата и така да излезнат на трудовия пазар.

При своите открити срещи с граждани, работници и служители, с млади хора, Президентът на КНСБ постоянно подчертаваше, че КНСБ е твърдо убедена, че демократично и правово общество – общество за всички е обществото, в което се уважават ПРАВАТА НА ВСЕКИ. Конфедерацията твърдо заяви пред държавните институции необходимостта от пряка законодателна защита на нашите социални и трудови права. КНСБ е внесла текстове за промени в закони и очаква широка подкрепа.

Петя Климентова
Радослав Гълъбаров

 

 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.